Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
Tìm kiếm :
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
Số lượt truy cập: 
0 0 7 2 4 4 0 7
 
 

BỘ TTHC SỞ KHĐT
Skip portlet Portlet Menu
Tin tức(07/03/2014)
Tệp đính kèm
Tệp đính kèm

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 
 
 
 
 
 
 

Hướng dẫn - Thông tin
Skip portlet Portlet Menu
 Hướng dẫn huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 (30/06/2014)

Về việc Hướng dẫn huyện, thị, thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2015

 Hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2015 (30/06/2014)
Về việc Hướng dẫn Sở, ngành xây dựng kế hoạch phát triển ngành năm 2015
 Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015 (30/06/2014)
Về việc Hướng dẫn lập kế hoạch đầu tư phát triển năm 2015
 Hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động (04/06/2014)
Hướng dẫn đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 
 
 

Sự kiện nổi bật
Skip portlet Portlet Menu
Tiếp tục cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2014 (28/07/2014)
Đó là chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang – Vương Bình Thạnh tại thông báo số 2390/TB-VPUBND ngày 21/7/2014. Theo đó, lãnh đạo cơ quan Nhà nước các cấp, từ tỉnh đến cơ sở cần phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến trong các vấn đề liên quan đến thu hút đầu tư và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp; Phối hợp với cấp ủy đảng, Mặt trận và đoàn thể các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền góp phần nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về mục đích, yêu cầu và nhiệm vụ nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.

Tin đã đưa:
 

Tin tức tổng hợp
Skip portlet Portlet Menu
Soạn thảo văn bản Quy phạm pháp luật đúng theo chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2014 (28/07/2014)
Sở Tư pháp tỉnh An Giang vừa có văn bản đề nghị các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nội vụ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Thông tin và Truyền thông, Văn hóa Thể thao và Du lịch, Xây dựng và Thanh tra tỉnh thực hiện soạn thảo văn bản Quy phạm pháp luật (VBQPPL) đúng theo chương trình xây dựng Quyết định, Chỉ thị của UBND tỉnh năm 2014.

Tin đã đưa:
 

Kinh tế - Xã hội
Skip portlet Portlet Menu
Thành lập hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bảy núi tỉnh An Giang đến năm 2020 (28/07/2014)
Ngày 23 tháng 7 năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Quyết định thành lập Hội đồng thẩm định Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Bảy núi tỉnh An Giang đến năm 2020. 

Tin đã đưa:
 

Hợp tác - Đầu tư
Skip portlet Portlet Menu
Thành lập Tổ Công tác thực hiện Kế hoạch hợp tác An Giang – Nhật Bản đến năm 2020 (21/05/2014)
Ngày 20 tháng 5 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Quyết định số 742/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ Công tác thực hiện Kế hoạch hợp tác An Giang – Nhật Bản đến năm 2020. Theo đó, một số nội dung chủ yếu như sau:

Tin đã đưa:
 

Doanh nghiệp - Đăng ký kinh doanh
Skip portlet Portlet Menu
Đơn giản hóa TTHC, tạo điều kiện tối đa cho DN (27/06/2014)
Bộ Tài nguyên và Môi trường cần có những "đột phá" trong việc giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch, tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Tin đã đưa:
 

Văn bản mới
Skip portlet Portlet Menu
Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh. (14/03/2014)
Ngày 25 tháng 02 năm 2014 Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2014/NĐ-CP về quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giáo dục quốc phòng và an ninh, theo đó một số nội dung chủ yếu sau
Tin đã đưa:
 

PCI An Giang
Skip portlet Portlet Menu
 

Văn bản chỉ đạo điều hành
Skip portlet Portlet Menu
Tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang. (20/02/2014)

Ngày 11 tháng 02 năm 2014 Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND về tăng cường quản lý hoạt động khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang. Để chấn chỉnh lại công tác quản lý khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản theo đúng quy định pháp luật, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang chỉ thị...

Tin đã đưa:
 

Dự thảo Quyết định, Quy định
Skip portlet Portlet Menu
Tệp đính kèm
Tệp đính kèm
Tệp đính kèm
Tệp đính kèm
Tệp đính kèm
Tệp đính kèm
Tệp đính kèm

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối
 

Hướng dẫn kế hoạch 2014
Skip portlet Portlet Menu
Hướng dẫn thu hồi vốn ứng trước và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014 (25/06/2014)
Công văn số 3433/BKHĐT-TH ngày 03/06/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thu hồi vốn ứng trước và thanh toán vốn đầu tư kế hoạch năm 2014
Tin đã đưa:
 
 
 

An Giang qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 

Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Dự báo thời tiết
Chọn Tỉnh/ Thành phố

 
 
 
 
 

Thông báo
Skip portlet Portlet Menu
 Thư mời tham dự triển khai Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 (10/07/2014)
Thư mời (file đính kèm) tham dự triển khai Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13
 Thông báo về thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu trên địa bàn tỉnh An Giang (10/07/2014)
Thông báo (file đính kèm) về thời gian tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Đấu thầu trên địa bàn tỉnh An Giang

Trang đầu Trang sau1Trang sauTrang cuối