Cổng thông tin điện tử Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
Tìm kiếm :
 
 
 

Liên kết website
Skip portlet Portlet Menu
 
 
Hit counter
 
 
 
 
Đầu thầu
Thủ tục thẩm định kết quả đấu thầu. Đối với dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước có tổng mức đầu tư trên 07 tỷ đồng (22/11/2011)

-    Trình tự thực hiện

+       Bước 1: Tổ chức nộp hồ sơ tại Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+       Bước 2: Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận hồ sơ và ghi phiếu tiếp nhận.

+       Bước 3: Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư:

  • Tiến hành thẩm định hồ sơ kết quả đấu thầu trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và trả kết quả cho tổ chức.
  • Báo cáo kết quả thẩm định cho Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+       Bước 4: Sở Kế hoạch và Đầu tư lập tờ trình và chuyển hồ sơ trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt theo quy định tại Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009.

+       Bước 5: Trong thời hạn 05 ngày Ủy ban nhân dân tỉnh chuyển hồ sơ cho Sở Kế hoạch và Đầu tư để trả kết quả cho tổ chức.

+       Bước 6: Tổ chức nhận kết quả tại Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

-    Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.

-    Thành phần, số lượng hồ sơ:

+       Thành phần hồ sơ bao gồm:

  • Hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) đã điều chỉnh, bổ sung;
  • Hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất) của các nhà thầu;
  • Quyết định phê duyệt hồ sơ mời thầu (hoặc hồ sơ yêu cầu) của chủ đầu tư;
  • Báo cáo phân tích đánh giá hồ sơ dự thầu (hoặc hồ sơ đề xuất);
  • Quyết định phê duyệt danh sách nhà thầu đạt yêu cầu về mặt kỹ thuật và danh sách xếp hạng nhà thầu của chủ đầu tư;
  • Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả đấu thầu;
  • Tài liệu chứng minh đã đăng tải thông tin đấu thầu trên Báo đấu thầu và các phương tiện thông tin khác.

+       Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

-    Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

-    Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

+       Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.

+       Cơ quan hoặc người được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện:

+       Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Trung tâm Thẩm định dự án dự án đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

+       Cơ quan phối hợp:

-    Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức                                                                   

-    Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không                                                                 

-    Phí, lệ phí: Phí thẩm định kết quả đấu thầu bằng: 0,05% (không phẩy không năm phần trăm)/giá trị một gói thầu nhưng số tiền phí thu được không quá 30 (ba mươi) triệu đồng một gói thầu.

-    Kết quả của việc thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định hành chính             

-    Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức thẩm định kết quả đấu thầu, báo cáo kết quả thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đối với các gói thầu thuộc dự án (Báo cáo kinh tế kỹ thuật) do cấp tỉnh quyết định đầu tư.

-    Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

+       Luật đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005.

+       Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009.

+       Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/11/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng.

+       Thông tư số 08/2010/TT-BKH ngày 21/4/2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về quy định chi tiết lập báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu.

+       Quyết định số 52/2009/QĐ-UBND ngày 20/11/2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về phân cấp quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.

+       Quyết định số 69/2007/QĐ-UBND ngày 26/10/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định kết quả đấu thầu.

+       Quyết định số 36/2010/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang.


 
 
 

An Giang qua ảnh
Skip portlet Portlet Menu
 

Video Clip
Skip portlet Portlet Menu
Đang tải....
 

Hình ảnh hoạt động
Skip portlet Portlet Menu
 
 
 
Dự báo thời tiết
Chọn Tỉnh/ Thành phố