Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Tổng quan

Cơ cấu tổ chức và biên chế

10:30 08/12/2016

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

 

1. Lãnh đạo Sở:

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư có Giám đốc và không quá 03 (ba) Phó Giám đốc;

b) Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định;

c) Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở;

d) Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc Sở và Phó Giám đốc Sở do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước;

đ) Căn cứ quy định về phân cấp quản lý tổ chức cán bộ của Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở quyết định hoặc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các đơn vị thuộc Sở theo tiêu chuẩn chức danh do Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành. Riêng chức danh Chánh Thanh tra Sở trước khi bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, cách chức phải có sự thống nhất với Chánh Thanh tra tỉnh.

2. Các phòng chuyên môn:

2.1. Văn phòng;

2.2. Thanh tra;

2.3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch;

2.4. Phòng Đăng ký kinh doanh;

2.5. Phòng Kinh tế ngành;

2.6. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư;

2.7. Phòng Kinh tế đối ngoại;

2.8. Phòng Khoa giáo, Văn xã;

2.9. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân;

2.10. Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở:

- Trung tâm thẩm định dự án đầu tư: là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

- Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp: là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, thực hiện tự chủ theo quy định của pháp luật, có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, số lượng người làm việc, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

3. Biên chế công chức, số lượng người làm việc

3.1. Biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư được giao trên cơ sở vị trí việc làm, gắn với chức năng, nhiệm vụ, phạm vi hoạt động và nằm trong tổng số biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp của tỉnh.

3.2. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức và danh mục vị trí việc làm, cơ cấu ngạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức được cấp có thẩm quyền phê duyệt, hàng năm Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng kế hoạch biên chế công chức, số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp trình Ủy ban nhân dân tỉnh để có thẩm quyền xem xét, quyết định theo định của pháp luật.

4. Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn, nghiệp vụ, đơn vị sự nghiệp

4.1. Người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (gọi chung là người đứng đầu) chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước pháp luật về việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao và việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của phòng, của đơn vị được giao phụ trách.

4.2. Cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (gọi chung là cấp phó của người đứng đầu) là người giúp người đứng đầu phụ trách, theo dõi, chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở, trước người đứng đầu và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công. Số lượng cấp phó của người đứng đầu các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư được thực hiện trên cơ sở Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt và chỉ tiêu biên chế được giao./.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

các tin khác

Hình Ảnh

Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.