Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Tổng quan

Giới thiệu

10:21 08/12/2016

GIỚI THIỆU

 

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thực hiện chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý nhà nước về quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tổ chức thực hiện và đề xuất về cơ chế, chính sách quản lý kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh; đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài ở địa phương; quản lý nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ, nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; đấu thầu; đăng ký kinh doanh trong phạm vi địa phương; tổng hợp và thống nhất quản lý các vấn đề về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; tổ chức cung ứng các dịch vụ công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của pháp luật về lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư và các nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể sau:

1. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch phát triển ngành, sản phẩm chủ yếu của tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dài hạn, 05 năm và hàng năm của tỉnh, bố trí kế hoạch vốn đầu tư công thuộc ngân sách địa phương; các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh; trong đó có cân đối tích lũy và tiêu dùng, cân đối vốn đầu tư phát triển, cân đối tài chính; xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện chiến lược phát triển bền vững, tăng trưởng xanh của tỉnh; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao;

b) Dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

c) Dự thảo văn bản quy định cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở; Trưởng, Phó Trưởng phòng, Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện trong phạm vi quản lý nhà nước về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư sau khi thống nhất ý kiến với Sở Tài chính theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Dự thảo chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh và chịu trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện kế hoạch tháng, quý, 6 tháng, năm để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh điều hành, phối hợp việc thực hiện các cân đối chủ yếu về kinh tế - xã hội của tỉnh;

đ) Dự thảo chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; cơ chế quản lý và chính sách hỗ trợ đối với việc sắp xếp doanh nghiệp nhà nước; chương trình, kế hoạch trợ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa hàng năm và 05 năm trên địa bàn tỉnh;

e) Dự thảo các quyết định, chỉ thị; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật, phân cấp của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

g) Dự thảo các văn bản về danh mục các dự án đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài cho từng kỳ kế hoạch phù hợp với quy hoạch đã được phê duyệt  và điều chỉnh trong trường hợp cần thiết.

2. Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh:

a) Dự thảo Quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở;

b) Dự thảo quyết định thành lập, sáp nhập, chia tách, tổ chức lại, giải thể các tổ chức, đơn vị thuộc Sở theo quy định của pháp luật;

c) Cấp, điều chỉnh, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

3. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư; tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, các chính sách, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án, đề án, thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở sau khi được cấp có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt.

4. Về quy hoạch và kế hoạch

a) Công bố và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh sau khi đã được phê duyệt theo quy định;

b) Quản lý và điều hành một số lĩnh vực về thực hiện kế hoạch được Ủy ban nhân dân tỉnh giao;

c) Hướng dẫn và giám sát, kiểm tra các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện thuộc lĩnh vực xây dựng, triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch phù hợp với quy hoạch, kế hoạch chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh đã được phê duyệt;

d) Phối hợp với Sở Tài chính lập dự toán ngân sách tỉnh và phân bổ ngân sách cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị trong tỉnh.

5. Về đầu tư trong nước và đầu tư nước ngoài:

a) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính xây dựng kế hoạch và bố trí mức vốn đầu tư phát triển cho từng chương trình, dự án thuộc nguồn vốn đầu tư công do tỉnh quản lý phù hợp với tổng mức đầu tư và cơ cấu đầu tư theo ngành và lĩnh vực;

b) Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các Sở, ban, ngành có liên quan thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả sử dụng vốn đầu tư phát triển của các chương trình, dự án đầu tư trên địa bàn; giám sát đầu tư của cộng đồng theo quy định của pháp luật;

c) Làm đầu mối tiếp nhận, kiểm tra, thanh tra, giám sát, thẩm định, thẩm tra các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh;

d) Quản lý hoạt động đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp nước ngoài vào địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn thủ tục đầu tư theo thẩm quyền.

6. Về quản lý vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài:

a) Vận động, thu hút, điều phối quản lý nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài của tỉnh; hướng dẫn các Sở, ban, ngành xây dựng danh mục và nội dung các chương trình sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; tổng hợp danh mục các chương trình dự án sử dụng nguồn vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

b) Giám sát, đánh giá thực hiện các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề vướng mắc trong việc bố trí vốn đối ứng, giải ngân thực hiện các dự án ODA, nguồn vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài có liên quan đến nhiều Sở, ban, ngành, cấp huyện và cấp xã; định kỳ tổng hợp báo cáo về tình hình và hiệu quả thu hút, sử dụng nguồn vốn ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ nước ngoài.

7. Về quản lý đấu thầu:

a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ đầu tư;

b) Chủ trì, tổ chức giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định.

8. Về doanh nghiệp, đăng ký kinh doanh:

a) Thẩm định và chịu trách nhiệm về các đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; tổng hợp tình hình sắp xếp, đổi mới, phát triển doanh nghiệp nhà nước và tình hình phát triển các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế khác; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện và triển khai chính sách, chương trình, kế hoạch công tác hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa;

b) Tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm về thủ tục đăng ký doanh nghiệp; đăng ký tạm ngừng hoạt động doanh nghiệp; cấp mới, bổ sung, thay đổi, cấp lại và thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện trên địa bàn thuộc thẩm quyền của Sở; phối hợp với các ngành kiểm tra, theo dõi, tổng hợp tình hình và xử lý theo thẩm quyền các vi phạm sau đăng ký thành lập của các doanh nghiệp tại  địa phương; thu thập, lưu trữ và quản lý, vận hành hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia ở cấp địa phương; đầu mối theo dõi, tổng hợp tình hình doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

9. Về kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân:

a) Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh; tổ chức thực hiện việc đăng ký liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân theo thẩm quyền;

b) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành;

c) Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh;

d) Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

10. Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quy hoạch, kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật và sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

11. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về lĩnh vực kế hoạch và đầu tư thuộc phạm vi quản lý của ngành kế hoạch và đầu tư đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

12. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực được giao.

13. Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật; xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm và chống lãng phí.

14. Quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ công tác của văn phòng, phòng chuyên môn, nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp công lập  thuộc Sở; phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.

15. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; thực hiện chế độ tiền lương và chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Sở theo quy định của pháp luật và theo sự phân công hoặc ủy quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh.

16. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân tỉnh.

17. Thực công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực công tác được giao với Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

18. Thực hiện những nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân tỉnh giao theo quy định của pháp luật.

 

 

III. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

1. Văn phòng

1.1. Chức năng:

Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều hành hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chương trình, kế hoạch công tác; gồm: tổ chức cán bộ; quản lý công vụ và cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ; quản lý danh mục bí mật nhà nước; thi đua - khen thưởng; tài chính, tài sản và hành chính quản trị.

1.2. Nhiệm vụ:

- Thực hiện công tác quản lý tổ chức, biên chế; quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ; tham mưu công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, phân công, điều động và luân chuyển cán bộ; chế độ chính sách – tiền lương của công chức, viên chức; thực hiện các quy định về nhận xét, đánh giá kết quả công tác hàng năm của công chức, viên chức thuộc thẩm quyền của Sở.

- Chủ trì tham mưu thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung định kỳ Đề án về tinh giản biên chế; vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức; theo dõi việc chấp hành thực hiện Nội quy, Quy chế cơ quan; Quy chế dân chủ cơ sở.

- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật; xây dựng chương trình, kế hoạch, nội dung phát động và hướng dẫn, tổng kết, bình xét các phong trào thi đua trong cơ quan, ngành kế hoạch và đầu tư, Khối thi đua của tỉnh.

- Theo dõi và quản lý danh mục bí mật nhà nước theo quy định; làm bộ phận thường trực thực hiện Quy chế phối hợp về công tác bảo vệ an ninh, trật tự an toàn giữa Sở Kế hoạch và Đầu tư – Công an tỉnh An Giang.   

- Trực tiếp theo dõi thực hiện nhiệm vụ công tác Pháp chế; thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý hành chính, hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001- 2008; xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính; thực hiện rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; công tác phổ biến giáo dục pháp luật.

- Lập dự toán kinh phí hoạt động cơ quan hàng năm; tổ chức điều hành thực hiện kinh phí tự chủ, tự chịu trách nhiệm; quản lý việc thu, chi và thanh quyết toán kinh phí hành chính, các khoản phí, lệ phí. Theo dõi việc thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, quản lý và sử dụng hiệu quả tài sản của cơ quan.

- Hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở lập kế hoạch dự toán kinh phí thu, chi; quản lý kinh phí đặc thù; phí thẩm định dự án, đề án, chương trình, quy hoạch... của cơ quan theo quy định hiện hành.

- Tham mưu giúp lãnh đạo Sở thực hiện quản trị của cơ quan; công tác đối nội, đối ngoại cơ quan phục vụ lễ tân, hội nghị, hội thảo, tham quan, học tập kinh nghiệm, tạp vụ và bảo vệ.

- Quản lý, sử dụng các mẫu dấu của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định.

- Báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm hoặc đột xuất về  tổ chức biên chế,  quy hoạch, kế hoạch đào tạo cán bộ; công tác quản lý hành chính cơ quan; kinh phí hoạt động và quản lý tài sản công theo quy định.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

2. Thanh tra

2.1. Chức năng:

Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật.

2.2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch công tác thanh tra hàng năm.

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành chính sách, pháp luật về kế hoạch và đầu tư trên địa bàn tỉnh về tổ chức và hoạt động thanh tra chuyên ngành. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo; theo dõi tình hình thi hành pháp luật và kiểm tra việc thực hiện pháp luật. Xác minh kết luận, kiến nghị việc giải quyết khiếu nại, tố cáo những vấn đề thuộc thẩm quyền của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng; thực hiện các quy định về công tác kê khai tài sản thu nhập cá nhân.

- Tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác giám định tư pháp; công tác trách nhiệm bồi thường nhà nước thuộc lĩnh vực ngành kế hoạch và đầu tư.

- Xây dựng kế hoạch, bố trí lịch tiếp công dân định kỳ, tham mưu về giải quyết khiếu nại, tố cáo. Việc tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện theo Nội quy Tiếp công dân của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất về công tác thanh tra.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

3. Phòng Tổng hợp, Quy hoạch

3.1. Chức năng:

Tham mưu thực hiện công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; quốc phòng an ninh; chương trình phát triển vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long. Tổng hợp và cân đối kế hoạch vốn đầu tư xây dựng; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách Trung ương; đề xuất cơ chế, chính sách về phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư phát triển của tỉnh.

3.2. Nhiệm vụ:

- Thẩm định đề cương, dự toán và quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội cấp huyện, quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu. Theo dõi, đánh giá tình hình thực hiện các quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh và quy hoạch tổng thể kinh tế xã – xã hội cấp huyện; quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu của tỉnh.

- Thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của tỉnh. Tiếp nhận xử lý thông tin và dự báo về phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đảm bảo thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững.

- Chủ trì, phối hợp các phòng có liên quan xây dựng và cân đối kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; theo dõi và tổng hợp việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư tập trung, xổ số kiến thiết; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương; vốn trái phiếu Chính phủ.

- Chủ trì thẩm định vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực: (1) Quản lý nhà nước – Đảng – Đoàn thể và (2) quốc phòng an ninh.

- Trực tiếp theo dõi chương trình, đề án phát triển các ngành Tài chính, Ngân hàng, Thống kê, Nội vụ, Tư pháp, Viện Kiểm sát, Công an, Quân đội… (trừ các ngành thuộc lĩnh vực phụ trách của Phòng Kinh tế ngành và Phòng Khoa giáo, Văn xã).

- Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước – Đảng – Đoàn thể và quốc phòng an ninh.

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở phối hợp Sở Tài chính xây dựng và cân đối dự toán ngân sách nhà nước, đề xuất các giải pháp về cơ chế huy động và vốn vay với các tổ chức tín dụng; dự báo nhu cầu, khả năng để cân đối cho kế hoạch đầu tư phát triển.

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư xây dựng, danh mục vốn dự án đầu tư xây dựng trong kỳ kế hoạch theo Luật Đầu tư công.

- Tổng hợp báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, sản phẩm chủ yếu của tỉnh; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư xây dựng; báo cáo chuyên đề, đột xuất.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

4. Phòng Đăng ký kinh doanh

4.1. Chức năng:

Thực hiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Đăng ký kinh doanh Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân; quản lý hoạt động của doanh nghiệp sau đăng ký thành lập.

4.2. Nhiệm vụ:

- Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân.

- Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật.

- Yêu cầu doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã.

- Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân theo nội dung trong hồ sơ đăng ký; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và hợp tác xã; hướng dẫn doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và người thành lập về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký.

- Yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định.

- Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân.

- Tham mưu Ban Giám đốc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác quản lý sau đăng ký thành lập doanh nghiệp.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất về công tác đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

5. Phòng Doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân

5.1. Chức năng:

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực doanh nghiệp, kinh tế tập thể và tư nhân; đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp; thu hút các nguồn lực đầu tư phát triển.

- Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý.

5.2. Nhiệm vụ:

- Thẩm định đề án thành lập, sắp xếp, tổ chức lại doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý; thẩm định chủ trương đầu tư và thẩm định nguồn vốn đề án, dự án (kể cả dự án PPP); tình hình hoạt động các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Thực hiện các nhiệm vụ theo quy định của pháp luật liên quan đến doanh nghiệp nhà nước.

- Phổ biến, hướng dẫn các doanh nghiệp về cơ chế chính sách của tỉnh có liên quan đến doanh nghiệp.

- Đầu mối tổng hợp, đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp và đánh giá tình hình thực hiện các chương trình, kế hoạch, cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân và hoạt động của các tổ chức kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan giải quyết các vướng mắc về cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể và kinh tế tư nhân có tính chất liên ngành.

- Đầu mối phối hợp với các tổ chức, cá nhân trong nước và quốc tế nghiên cứu, tổng kết kinh nghiệm, xây dựng các chương trình, dự án trợ giúp, thu hút vốn và các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

- Hướng dẫn thủ tục, thẩm định, tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp trong nước; trình Ban Giám đốc cấp Giấy chứng nhận đầu tư khi nhà đầu tư yêu cầu.

- Đề xuất các cơ chế, chính sách khởi sự doanh nghiệp để phát triển các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ có liên quan đến khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, trừ các dự án của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Tham mưu Ban Giám đốc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án đầu tư trong nước.

- Tham mưu thực hiện các chương trình, đề án, dự án, kế hoạch hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp.

- Định kỳ lập báo cáo theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, cơ quan ngang Bộ có liên quan về tình hình phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

6. Phòng Kinh tế ngành

6.1. Chức năng:

- Tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch và đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực kinh tế ngành phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

- Tham mưu quản lý nhà nước về kế hoạch phát triển kinh tế ngành và kế hoạch đầu tư khối các ngành kinh tế (không bao gồm các chương trình, dự án có vốn ODA, FDI và các nguồn viện trợ phi Chính phủ), gồm các lĩnh vực: (1) Nông, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản; (2) công nghiệp; (3) thương mại; (4) giao thông; (5) tài nguyên và môi trường; (6) xây dựng; (7) Cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải .

6.2. Nhiệm vụ:

- Tổng hợp, tham mưu giải pháp triển khai và theo dõi thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế ngành; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển các ngành kinh tế (kể cả gắn với quốc phòng an ninh, biên giới, dân tộc); kế hoạch danh mục vốn đầu tư xây dựng thuộc các ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông Vận tải; Công thương; Tài Nguyên Môi Trường; Xây dựng; Khu kinh tế.

- Chủ trì thực hiện xây dựng và cân đối kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm thuộc khối kinh tế ngành.

- Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư theo thẩm quyền phân cấp các dự án, đề án, chương trình mục tiêu khối kinh tế ngành và các Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững.

- Tham mưu về kế hoạch và đầu tư đối với các Chương trình mục tiêu quốc gia.

- Theo dõi và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực kinh tế ngành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

7. Phòng Khoa giáo, Văn xã

7.1. Chức năng:

- Tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch và đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực khoa giáo, văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

- Tham mưu quản lý nhà nước về kế hoạch phát triển ngành, kế hoạch đầu tư xây dựng thuộc khối khoa giáo, văn xã (không bao gồm các chương trình, dự án có vốn ODA, FDI và các nguồn viện trợ phi Chính phủ), gồm các lĩnh vực: (1) văn hóa; (2) thể thao; (3) khoa học, công nghệ; (4) công nghệ thông tin; (5) thông tin; (6) giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; (7) y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm; (7) du lịch; (8) xã hội.

7.2. Nhiệm vụ:

- Tổng hợp, tham mưu thực hiện kế hoạch phát triển khối khoa giáo, văn xã; đề xuất cơ chế, chính sách và giải pháp phát triển thuộc các ngành Giáo dục, đào tạo; Y tế; Lao động, Thương binh và Xã hội; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Khoa học Công nghệ, Thông tin Truyền thông và khối đoàn thể Liên đoàn lao động, Thanh niên, Phụ nữ.

- Chủ trì thực hiện xây dựng và cân đối kế hoạch đầu tư hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư theo thẩm quyền phân cấp; thẩm định các chương trình, đề án thuộc khối khoa giáo, văn xã.

- Tổng hợp thực hiện kế hoạch xã hội hóa các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao.

- Theo dõi và báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm và báo cáo đột xuất về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển thuộc khối khoa giáo, văn xã.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

8. Phòng Kinh tế đối ngoại

8.1. Chức năng:

Tham mưu quản lý nhà nước lĩnh vực kinh tế đối ngoại của tỉnh, bao gồm: các chương trình, dự án ODA, FDI và các nguồn viện trợ phi Chính phủ.

8.2. Nhiệm vụ:

- Nghiên cứu, đề xuất về cơ chế chính sách kinh tế đối ngoại; quản lý, đề xuất cơ chế và xây dựng kế hoạch thu hút vốn đầu tư nước ngoài (FDI), vốn hỗ trợ phát triển chính thức ODA và các nguồn viện trợ phi Chính phủ; chủ trì tiếp xúc và làm việc với các tổ chức, nhà đầu tư nước ngoài.

- Chủ trì, phối hợp với Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện đăng ký doanh nghiệp cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

- Hướng dẫn thủ tục, thẩm định chủ trương đầu tư và thẩm định nguồn vốn đầu tư thuộc lĩnh vực phụ trách, tham mưu Ban Giám đốc trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; trình Ban Giám đốc cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Thông báo đủ điều kiện góp vốn, mua cổ phần, các nội dung khác có liên quan đến dự án, đến doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Đầu tư.

- Phối hợp các cơ quan có chức năng xây dựng kế hoạch và thực hiện các nội dung hoạt động xúc tiến đầu tư nước ngoài: Nghiên cứu, đánh giá tiềm năng thị trường và xu hướng đối tác đầu tư; phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu danh mục kêu gọi đầu tư; tuyên truyền quảng bá, giới thiệu môi trường, chính sách, cơ hội tiềm năng và kết nối đầu tư.

- Tham mưu đề xuất các cơ chế chính sách ưu đãi và thu hút đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh; đề xuất sửa đổi, bổ sung những vấn đề còn bất cập trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài để hoàn thiện hệ thống cơ chế chính sách, góp phần đẩy mạnh công tác kêu gọi đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng có liên quan xây dựng và cân đối vốn kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm đối với các dự án ODA, dự án phi Chính phủ; thẩm định, tham mưu Ban Giám đốc trình cơ quan có thẩm quyền quyết định các chương trình, dự án.

- Tham mưu Ban Giám đốc phối hợp các Sở, ngành liên quan thẩm định và phê duyệt các dự án, chương trình viện trợ phi Chính phủ.

- Theo dõi và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển các chương trình, dự án, hiệu quả thu hút và kết quả đầu tư thuộc lĩnh vực FDI, ODA, phi Chính phủ.

- Phối hợp phòng Tổng hợp, Quy hoạch thẩm định quy hoạch phát triển thuộc lĩnh vực kinh tế đối ngoại.

- Tham mưu Ban Giám đốc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư đối với các dự án FDI, ODA, phi Chính phủ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

9. Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư

9.1. Chức năng:

Tham mưu thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về công tác đấu thầu; thẩm định các dự án đầu tư công; thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án đầu tư công do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định thiết kế, dự toán các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng; thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về hoạt động đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP); giám sát, đánh giá đầu tư.

9.2. Nhiệm vụ:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở tổ chức thẩm định các dự án đầu tư công (kể cả các dự án PPP) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh quyết định đầu tư.

- Thẩm định nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh là chủ đầu tư.

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (kể cả dự án đầu tư có sử dụng đất) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh là người có thẩm quyền.

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở trong việc phối hợp với Sở quản lý chuyên ngành tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh phê duyệt.

- Thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định; tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu và là bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn trong trường hợp có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư.

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án; theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và năm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tham mưu, đề xuất xử lý các vi phạm về quản lý đầu tư trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

IV. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang làm việc theo chế độ thủ trưởng, Giám đốc Sở chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của Sở trước Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là người có thẩm quyền quyết định cao nhất về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyển giải quyết của của Sở.

2. Trách nhiệm tập thể Ban Giám đốc: Các vấn đề được bàn bạc thống nhất trong Ban Giám đốc

2.1. Chương trình công tác 5 năm, hàng năm, 6 tháng, quý; kế hoạch đầu tư phát triển trung hạn, hàng năm; chương trình phát triển vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Cửu Long.

2.2. Chủ trương và giải pháp về công tác tổ chức bộ máy, cán bộ; bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật cán bộ từ chức vụ Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và chức danh tương đương của đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.

2.3. Phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên Ban Giám đốc.

2.4. Một số nội dung quan trọng khác mà Giám đốc xét thấy cần thiết bàn bạc thống nhất trong Ban Giám đốc.

3. Trách nhiệm và quyền hạn của Giám đốc

3.1. Giám đốc là người đứng đầu và đại diện theo pháp luật của Sở Kế hoạch và Đầu tư, phụ trách chung, điều hành hoạt động của Sở theo quy định pháp luật.

3.2. Nhiệm vụ cụ thể:

a) Phụ trách chung; công tác tác tổ chức và cán bộ; Chủ tịch Hội đồng khen thưởng; tiếp công dân định kỳ; phụ trách trực tiếp một số lĩnh vực công tác khác theo bản phân công trách nhiệm của từng thành viên Ban Giám đốc;

b) Thực hiện các công việc phát sinh ngoài phạm vi đã phân công cho các Phó Giám đốc phụ trách và những việc khác mà Giám đốc thấy cần thiết phải trực tiếp giải quyết;

c) Tổ chức, triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác kế hoạch – đầu tư;

d) Tham gia hoặc cử các Phó Giám đốc tham gia các Ban Chỉ đạo, Hội đồng, Tổ công tác do Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập; tham dự hoặc cử Phó Giám đốc tham dự các cuộc họp do Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh triệu tập;

4. Trách nhiệm và quyền hạn của Phó Giám đốc

4.1. Phó Giám đốc Sở là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác và chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về các nhiệm vụ được phân công; khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở được Giám đốc ủy quyền điều hành các hoạt động của Sở;

4.2. Có trách nhiệm nghiên cứu tìm hiểu toàn bộ công việc của ngành được phân công phụ trách để cùng Giám đốc chỉ đạo và giải quyết công việc chung.

4.3. Theo dõi, kiểm tra và chỉ đạo việc triển khai kế hoạch công tác của các phòng, đơn vị thuộc Sở được phân công phụ trách; trực tiếp giải quyết những công việc thuộc lĩnh vực công tác được phân công.

4.4. Phó Giám đốc báo cáo xin ý kiến Giám đốc trước khi ký ban hành văn bản đối với những vấn đề có liên quan đến việc kiến ghị các biện pháp nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong việc vận dụng pháp luật để giải quyết các trường hợp cụ thể.

4.5. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của Sở, những vấn đề liên quan cần có sự phối hợp thì các Phó Giám đốc cần phải bàn bạc thống nhất về quan điểm, chủ trương chung trước khi ký văn bản ban hành. Nếu có những khó khăn, vướng mắc chưa thống nhất giữa các Phó Giám đốc thì báo cáo Giám đốc xem xét, quyết định.

5. Trách nhiệm của phụ trách phòng chuyên môn, nghiệp vụ

Phụ trách phòng là Trưởng phòng, quyền Trưởng phòng hoặc Phó Trưởng phòng và tương đương phụ trách chung theo quyết định của Giám đốc Sở (sau đây gọi chung là Trưởng phòng).

5.1. Theo dõi, nắm tình hình nghiệp vụ công tác của phòng; xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác tháng, quý, năm của phòng; chủ động đề xuất biện pháp củng cố, phát triển và hoàn thiện công tác, nghiệp vụ liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của phòng.

5.2. Điều hành công tác của phòng dưới sự chỉ đạo của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách. Trưởng phòng chịu tránh nhiệm tổ chức triển khai và thực hiện các nhiệm vụ công tác của phòng; quản lý, phân công, giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức và chịu trách nhiệm toàn bộ hoạt động của phòng trước Ban Giám đốc;

5.3. Đối với các vấn đề có liên quan đến nghiệp vụ của phòng với đơn vị khác, Trưởng phòng có trách nhiệm chủ động, phối hợp trao đổi ý kiến trước khi báo cáo Ban Giám đốc.

5.4. Khi quan hệ công tác với các cơ quan, tổ chức ngoài phạm vi Sở với tư cách đại diện cơ quan, Trưởng phòng phải xin ý kiến Giám đốc hoặc Phó Giám đốc phụ trách để thống nhất về những nội dung cần trao đổi.

5.5. Đối với các phòng, đơn vị được giao chủ trì thực hiện các công việc có liên quan đến nhiều phòng, đơn vị thì lãnh đạo của phòng, đơn vị phải chủ động phối hợp chặt chẽ với nhau để triển khai các mặt công tác đảm bảo thực hiện kịp thời nhiệm vụ được giao với chất lượng, hiệu quả cao. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc, những vấn đề chưa thống nhất với nhau trong cách xử lý thì phải báo cáo các Phó Giám đốc phụ trách xem xét, giải quyết.

5.6. Báo cáo KT-XH và báo cáo chuyên đề công tác ngành do phòng Tổng hợp, quy hoạch chủ trì báo cáo định kỳ tháng, quý, 6 tháng, năm các phòng, đơn vị gởi thông tin, báo cáo về phòng Tổng hợp, Quy hoạch để tổng hợp chung báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư theo quy định.

6. Ký thừa lệnh và ký theo thẩm quyền

6.1. Giám đốc Sở giao Chánh Văn phòng ký thừa lệnh các văn bản sau:

a) Các giấy mởi họp do Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì;

b) Giấy giới thiệu, giấy đi đường (công lệnh);

c) Phiếu chuyển đơn thư, trả lời đơn công dân trong lĩnh vực hành chính quản trị đã được Ban Giám đốc đồng ý về chủ trương;

d) Thông báo giới thiệu chức vụ, chữ ký của cán bộ Sở Kế hoạch và Đầu tư được bổ nhiệm chức vụ;

đ) Xác nhận lý lịch cán bộ, công chức do Sở quản lý; riêng lý lịch của Ban Giám đốc do Giám đốc Sở xác nhận; Công văn đề nghị xác minh, trả lời xác minh lý lịch của cán bộ, công chức do Sở Kế hoạch và Đầu tư quản lý;

e) Công văn cử các cán bộ, công chức của Sở từ chức vụ Trưởng, Phó phòng trở xuống tham gia các Ban, Tổ Công tác, …do Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc các Sở, ngành thành lập theo chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở;

g) Thông báo nội dung các cuộc hợp do Ban Giám đốc Sở chủ trì nhưng phải thông qua Ban Giám đốc nội dung trước khi ký; các thông báo nội Sở;

h) Thực hiện xử lý văn bản đến và phân công các phòng, đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực quản lý và báo cáo Ban Giám đốc.

i) Các văn bản khác theo chỉ đạo của Giám đốc Sở.

6.2. Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh ký và sử dụng con dấu của phòng Đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp đối với các loại văn bản sau:

a) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b) Giấy giới thiệu, công văn gửi các sở, ngành, phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện về các vấn đề liên quan đến cấp, điều chính giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, công văn yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các nội dung theo chức năng, nhiệm cụ của phòng;

c) Quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

6.3. Chánh Thanh tra Sở ký và sử dụng con dấu của Thanh tra theo quy định của Luật Thanh tra đối với các loại văn bản sau:

a) Phiếu chuyển, phiếu hướng dẫn liên quan tới đơn thư, phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;

b) Thơ mời, thông báo, giấy báo đối với tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc giải quyết khiếu nại, tố cáo;

c) Quyết định xử lý vi phạm hành chính theo thẩm quyền được pháp luật quy định.

d) Thực hiện các báo cáo định kỳ công tác thanh tra, tiếp công dân và giải quyết kiếu nại, tố cáo; báo cáo chuyên đề theo yêu cầu của Thanh tra tỉnh và báo cáo tình hình thực hiện kê khai và công khai tài sản thu nhập cá nhân hàng năm. 

7. Các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở

7.1. Thủ trưởng đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn tại đơn vị theo quy định pháp luật.

7.2. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được pháp luật quy định và đặc thù hoạt động, thủ trưởng các đơn vị có trách nhiệm triển khai chương trình, kế hoạch công tác theo chỉ đạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư; xây dựng quy chế tổ chức hoạt động, nội quy cơ quan, các quy định khác liên quan đến tổ chức, hoạt động của đơn vị và triển khai thực hiện tại đơn vị.

7.3. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có sự thay đổi, bổ sung về nhiệm vụ, quyền hạn và các quy định pháp luật liên quan, Thủ trưởng đơn vị có trách nhiệm rà soát những nội dung không còn phù hợp cần sửa đổi, bổ sung báo cáo Giám Đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định.

7.4. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, chỉ đạo của Giám đốc Sở

V. MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

1. Quan hệ công tác của các phòng

1.1. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ chịu sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao có trách nhiệm tổ chức triển khai công việc theo chương trình, kế hoạch công tác của Sở. Việc xử lý công việc chuyên môn thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của phòng phải báo cáo Phó Giám đốc phụ trách trước khi triển khai thực hiện.

1.2. Các phòng chuyên môn, nghiệp vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được chủ động trao đổi, phối hợp với nhau để triển khai các mặt công tác đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ chung của cơ quan và nhiệm vụ riêng của từng phòng. Trong quá trình phối hợp giải quyết công việc giữa các phòng, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, những vấn đề chưa thống nhất với nhau trong cách xử lý thì phải báo cáo Ban Giám đốc xem xét, giải quyết.

2. Quan hệ của đơn vị sự nghiệp với cơ quan Sở

2.1. Quan hệ với Ban Giám đốc

a) Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở chịu sự quản lý, chỉ đạo của Giám đốc Sở; có trách nhiệm tổ chức thực hiện các ý kiến chỉ đạo của Sở Kế hoạch và Đầu tư liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.

b) Báo cáo xin ý kiến chỉ đạo, đề xuất hướng giải quyết và đề nghị Giám đốc Sở xem xét, quyết định những vấn đề thuộc thẩm quyền quản lý của Sở.

2.2. Quan hệ với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ

a) Quan hệ giữa các phòng chuyên môn, nghiệp vụ với đơn vị sự nghiệp thuộc Sở là quan hệ bình đẳng, hợp tác, tương trợ nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan.

b) Đơn vị sự nghiệp thuộc Sở được chủ động phối hợp, trao đổi, làm việc với các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và trong phạm vị chức năng nhiệm vụ của các phòng, đơn vị trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao có trách nhiệm hỗ trợ, phối hợp công tác nhằm hoàn thành nhiệm vụ chung của Sở và nhiệm vụ của từng đơn vị./.

 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH AN GIANG

các tin khác

Hình Ảnh

Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.