Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Số Liệu Thống Kê

Tình hình giải ngân kế hoạch vốn năm 2018 (đến ngày 15/9/2018 và ước 9 tháng đầu 2018)

01:30 26/09/2018

Qua tổng hợp báo cáo của các Chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước An Giang và Sở Tài chính: tính đến hết ngày 15/9/2018, ước giá trị khối lượng hoàn thành được 2.415.498 triệu đồng, đạt 53,52% kế hoạch vốn giao đầu năm (4.512.846 triệu đồng) và Giá trị giải ngân đến 15/9/2018 được 2.195.907 triệu đồng, đạt 48,66% kế hoạch vốn giao đầu năm (4.512.846 triệu đồng).
 

Qua tổng hợp báo cáo của các Chủ đầu tư, Kho bạc Nhà nước An Giang và Sở Tài chính: tính đến hết ngày 15/9/2018, ước giá trị khối lượng hoàn thành được 2.415.498 triệu đồng, đạt 53,52% kế hoạch vốn giao đầu năm (4.512.846 triệu đồng) và Giá trị giải ngân đến 15/9/2018 được 2.195.907 triệu đồng, đạt 48,66% kế hoạch vốn giao đầu năm (4.512.846 triệu đồng).

Căn cứ giá trị khối lượng hoàn thành và giá trị giải ngân đến ngày 15/9/2018, ứớc 9 tháng năm 2018 giá trị khối lượng hoàn thành được 2.667.893 triệu đồng đạt 59,11% kế hoạch vốn giao đầu năm (4.512.846 triệu đồng); Ước giá trị giải ngân 9 tháng được 2.425.357 triệu đồng đạt 53,74% kế hoạch vốn giao đầu năm (4.512.846 triệu đồng). So cùng kỳ năm trước, tỷ lệ giải ngân 53,74% cao hơn cùng kỳ 0,11% (cùng kỳ năm 2017 giải ngân đạt 53,63%). về giá trị tuyệt đối tăng 537 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2017 giải ngân được 1.888 tỷ đồng).

* Nhìn chung, tính đến ngày 15/9/2018 tỷ lệ giải ngân đạt 48,66% và ước 9 tháng đạt 53,74% kế hoạch vốn giao đầu năm, tỷ lệ giải ngân này đạt thấp, tiến độ giải ngân vẫn còn chậm so với yêu cầu.

- Tính theo lĩnh vực:

+ Các lĩnh vực giải ngân cao: (1) Công nghiệp 82,67% (37.602/45.485 trđ); (2) Thương mại 81,73% (60.818/74.410 trđ); (3) Văn hóa 63,79% (45.300/71.014 trđ); (4) Thể thao 67,37% (30.860/45.805 trđ); (5) Xã hội 55,27% (164.915/298.401 trđ); (6) Quản lý nhà nước 62,85% (105.923/168.523 trđ).

+ Các lĩnh vực giải ngân thấp: (1) Nông nghiệp – thủy lợi 30,91% (109.809/355.297 trđ); (2) Giao thông 37,26% (444.618/1.193.372 trđ); (3) Môi trường cấp thoát nước và xử lý nước thải, rác thải 34,71% (184.358/531.163 trđ); (4) Khoa học và Công nghệ 36,31% (22.536/62.064 trđ); (5) Thông tin và truyền thông 24,51% (12.443/50.764 trđ); (6) Giáo dục - Đào tạo – dạy nghề: 43,08% (443.321/1.029.104 trđ); (7) Y tế - Dân số - VSATTP: 37,37% (128.619/344.692 trđ).

- Nguồn vốn có tỷ lệ giải ngân đạt thấp: (1) Vốn Chương trình mục tiêu quốc gia (NSTW): 18,84% (20.567/109.194 trđ); (2) vốn Trái phiếu chính phủ 13,43% (90.044/670.300 trđ); (3) nguồn vốn ODA 34,70% (181.465/523.025 trđ); Các nguồn vốn còn lại có tỷ lệ giải ngân đạt trên 55%.

* Nguyên nhân tỷ lệ giải ngân đạt thấp:

(1) Vào các tháng đầu năm một số dự án, đặc biệt là các dự án khởi công mới, đang hoàn chỉnh hồ sơ để chuẩn bị triển khai thi công (bao gồm các công việc: Thiết kế, thẩm tra, thẩm định, lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng với nhà thầu thi công, chưa đến thời điểm nghiệm thu điểm dừng kỹ thuật,…) nên đến nay có khối lượng giải ngân chưa nhiều;

(2) Do đầu năm ảnh hưởng của việc nghỉ Tết cổ truyền (một số nhà thầu cho các công nhân nghỉ sớm để về quê) nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện của các dự án chuyển tiếp;

(3) Trong công tác GPMB thực hiện dự án vẫn gặp khó khăn như: Chưa hoàn thành phương án bồi thường; triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng còn chậm; Các hộ dân chưa nhận tiền bồi hoàn do khiếu nại về chính sách bồi thường và vắng chủ các hộ giải tỏa di dời chưa đủ phạm vi thi công.

* Để đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư xây dựng các tháng còn lại của kế hoạch vốn năm 2018, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và chủ đầu tư:

1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả nội dung Công văn số 369/UBND-KTTH ngày 06 tháng 4 năm 2018 và 743/UBND-KTTH ngày 13 tháng 7 năm 2018  của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018. Và Thông báo số 313/TB-UBND ngày 27/8/2018 về thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh 7 tháng đầu năm 2018. 

2. Các chủ đầu tư cần tập trung rà soát, đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công, kịp thời tổ chức nghiệm thu, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành để đẩy nhanh giải ngân các nguồn vốn đã được giao từ đầu năm; trường hợp có khó khăn, vướng mắc phải tập trung xử lý theo thẩm quyền hoặc phối hợp các cơ quan liên quan phối hợp xử lý, nếu vượt thẩm quyền phải báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư và các địa phương lập kế hoạch cũng như đề ra các giải pháp để xử lý các vướng mắc trong công tác bồi hoàn, tạo mặt bằng sạch thi công công trình.

4. Chủ động rà soát, đề xuất điều chuyển kế hoạch vốn năm 2018 các dự án chậm tiến độ thực hiện (đặc biệt là các dự án dự kiến 30/9/2018 giải ngân đạt dưới 30% kế hoạch vốn) sang các dự án khác có nhu cầu, có tiến độ giải ngân tốt, cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp thẩm quyền xem xét, xử lý.

5. Đoàn Kiểm tra các công trình của tỉnh năm 2018 do UBND tỉnh thành lập tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị hoặc tham mưu UBND tỉnh xử lý theo thẩm quyền.

6. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp Sở Tài chính và các đơn vị liên quan: trong thẩm quyền của đơn vị mình, thường xuyên theo dõi, rà soát tình hình, tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công của các Sở, ban ngành và địa phương; chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh điều chuyển hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án khác có nhu cầu vốn để đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

7. Kho bạc nhà nước tỉnh thanh toán cho các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Trường hợp một dự án được bố trí nhiều nguồn vốn, ưu tiên giải ngân trước nguồn vốn hỗ trợ từ trung ương (Chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình mục tiêu, trái phiếu Chính phủ, ODA).

 

các tin khác

Hình Ảnh