Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Công bố thông tin

kết quả xét tuyển viên chức 2022 của Trung tâm Thẩm định dự án Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư

02:36 19/07/2022

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư ban hành Thông báo số 02/TB-HĐTDVC ngày 19/7/2022 về kết quả xét tuyển viên chức 2022 của Trung tâm Thẩm định dự án Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:
 

 

Căn cứ Luật Viên chức ngày 15 tháng 11 năm 2010; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức ngày 25 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

Căn cứ Thông tư số 06/2020/TT-BNV ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ ban hành Quy chế tổ chức thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức; Nội quy thi tuyển, xét tuyển công chức, viên chức, thi nâng ngạch công chức, thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức;

Căn cứ Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp thẩm quyền tuyển dụng, sử dụng và thực hiện chế độ tiền lương đối với viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Quyết định số 3119/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc tổ chức lại Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-SKHĐT ngày 04 tháng 3 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giao quyền tự chủ tài chính cho Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư giai đoạn 2022- 2026;

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-SKHĐT ngày 17 tháng 05 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 07/QĐ-TTTĐ ngày 30 tháng 05 năm 2022 của Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư về việc thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm thẩm định dự án đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 20/QĐ-TTTĐ ngày 18 tháng 7 năm 2022 của Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức 2022 của Trung tâm Thẩm định dự án Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

Hội đồng tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm thẩm định dự án đầu tư thông báo kết quả xét tuyển viên chức 2022 của Trung tâm Thẩm định dự án Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, cụ thể như sau:

1. Vị trí Tư vấn đấu thầu: 01 người. 

2. Vị trí Kế toán: 01 người.

(Có danh sách kết quả kèm theo)

          Trên đây là nội dung thông báo về kết quả xét tuyển viên chức năm 2022 của Trung tâm Thẩm định dự án Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư để thí sinh biết và thực hiện./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

hông báo số 02/TB-HĐTDVC

các tin khác

Hình Ảnh