Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Bộ thủ tục hành chính

Công bố Danh mục TTHC lĩnh vực thành lập và hoạt động của DN, HKD

12:00 05/08/2021

Ngày 04/08/2021, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1824/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bãi bỏ, hủy bỏ, hủy công khai trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp, hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 

 Theo đó, Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

1. Sửa đổi thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 5 Phần XVI danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2688/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang.

2. Sửa đổi thủ tục hành chính số 60, 61; hủy công khai thủ tục hành chính số 62 Khoản 3, Mục B danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2998/QĐ-UBND ngày 28/11/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

3. Sửa đổi thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 41, 43, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 56, 57, 58, 59, 60; hủy bỏ thủ tục hành chính số 25; bãi bỏ thủ tục hành chính số 27, 54; hủy công khai thủ tục hành chính số 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 34, 37, 38, 39, 40, 42, 47 danh mục thủ tục hành ban hành kèm theo Quyết định số 2347/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

4. Sửa đổi thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8; hủy công khai thủ tục hành chính số 7, 9 danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2613/QĐ-UBND ngày 11/11/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

5. Sửa đổi thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 31, 32, 35, 36, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68; hủy bỏ thủ tục hành chính số 25; bãi bỏ thủ tục hành chính số 27, 37; hủy công khai thủ tục hành chính số 13, 14, 15, 16, 17, 19, 26, 30, 33, 34, 38, 39, 40, 41, 43, 48, 64 danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang. Đồng thời, danh mục thủ tục hành chính ban hành mới kèm theo Quyết định này được triển khai thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang theo Quyết định số 2077/QĐ-UBND ngày 01/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

6. Sửa đổi thủ tục hành chính số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11; hủy bỏ thủ tục hành chính số 7; bãi bỏ thủ tục hành chính số 9; hủy công khai thủ tục hành chính số 8 danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 2290/QĐ-UBND ngày 29/9/2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang.

7. Sửa đổi thủ tục hành chính số 30, 31, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 6, 47, 48, 50, 55, 58, 59, 60, 61, 62, 66, 67, 68, 69, 70, 72, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 104, 105, 106, 107, 109, 110, 111; hủy bỏ thủ tục hành chính số 65; bãi bỏ thủ tục hành chính số 36, 63; hủy công khai thủ tục hành chính số 29, 37, 44, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 64, 71, 73, 74, 75, 76, 108 danh mục thủ tục hành chính ban hành kèm theo Quyết định số 579/QĐ-UBND ngày 23/3/2021 về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang. Đồng thời, danh mục thủ tục hành chính ban hành mới kèm theo Quyết định này được triển khai thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Quyết định số 1824/QĐ-UBND

các tin khác

Hình Ảnh