Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Tổng quan

Các đơn vị trực thuộc Sở

10:50 08/12/2016

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ

 

1. Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp

- Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định 1287/QĐ-UBND ngày 15 tháng năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, biên chế, kinh phí hoạt động thường xuyên do ngân sách cấp theo quy định của pháp luật; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở.

- Xây dựng và theo dõi thực hiện chương trình, đề án, dự án, kế hoạch trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

- Chủ trì thực hiện chương trình, kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

2. Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quyết định 1182/QĐ-UBND ngày 03 tháng 7 năm 2003 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thành lập Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Công văn số 1487/UBND-XDCB ngày 13 tháng 5 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và Công văn số 580/VPUBND-ĐTXD ngày 03 tháng 3 năm 2015 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư (trừ các chức nhiệm vụ quản lý nhà nước đã giao cho các Phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở thực hiện. Có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng, biên chế, kinh phí hoạt động do ngân sách nhà nước cấp một phần chi phí hoạt động; có trách nhiệm quản lý về tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính, tài sản được giao; có trách nhiệm thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định của pháp luật và phân cấp của Giám đốc Sở./.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

các tin khác

Hình Ảnh

Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.