Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Kinh tế xã hội

Tỉnh An Giang ban hành Kế hoạch phát triển KT-XH năm 2019

03:11 10/01/2019

Ngày 02 tháng 01 năm 2019, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang đã ban hành Quyết định số 01/QĐ-UBND về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Theo đó một số nội dung chủ yếu sau:
 

 

1. Mục tiêu: Tiếp tục tập trung cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng; đẩy mạnh, tạo chuyển biến thực chất hơn trong thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh; quyết liệt đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng hiệu quả Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Chú trọng phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải cách tư pháp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành và thực thi pháp luật; quyết liệt phòng chống tham nhũng, lãng phí; xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ. Củng cố quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2019 đạt 7,00 - 8,00%, trong đó khu vực nông – lâm – thủy sản tăng 2,63% - 3,34%, khu vực công nghiệp – xây dựng tăng 9,36% - 10,30%, khu vực dịch vụ tăng 9,02% - 10,25%, thuế sản phẩm trừ trợ giá Chính sách tăng 1,47%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản chiếm tỷ trọng 27,59% – 27,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 10,08%; khu vực dịch vụ chiếm 55,67% - 55,75%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 1,58% - 1,59%. Thu ngân sách từ kinh tế địa bàn 6.080 tỷ đồng; Kim ngạch xuất khẩu đạt 890 triệu USD; Tỷ lệ dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 86,2%; Phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới 57 xã.

3. Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2019

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết 09-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2020 và tầm nhìn đến năm 2030. Đẩy mạnh đưa các sản phẩm nông nghiệp có lợi thế của tỉnh tiếp cận các hệ thống phân phối trong và ngoài nước.

Tiếp tục thực hiện Đề án Tái cơ cấu ngành Công Thương tỉnh An Giang đến năm 2020; Kế hoạch triển khai các nội dung, nhiệm vụ theo Quyết định số 887/QĐ-BCT ngày 17/3/2017 của Bộ Công Thương. Triển khai đồng bộ các chính sách phát triển công nghiệp tỉnh theo Kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng xây dựng chính sách công nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Thực hiện nghiêm kỷ luật ngân sách trong chi tiêu và đầu tư công; quản lý tốt nợ đọng xây dựng cơ bản nguồn vốn đầu tư công. Khai thác, quản lý chặt chẽ các nguồn thu đi đôi thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; cắt giảm tối đa ngân sách nhà nước chi khánh tiết, lễ hội, động thổ, khởi công, khánh thành, đi công tác nước ngoài... Đẩy mạnh xã hội hóa và giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập.

Tiếp tục tạo môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút ngày càng nhiều doanh nghiệp và nhà đầu tư tham gia đăng ký thành lập và đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tập trung triển khai thực hiện Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn...

Tiếp tục thực hiện mục tiêu giáo dục học sinh phát triển toàn diện; xây dựng củng cố hệ thống y tế theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển; nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng và đa dạng của nhân dân về bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe; Thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc.

Tiếp tục củng cố quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, đặc biệt là các khu trọng điểm, vùng biên giới; tăng cường hợp tác đối ngoại, hợp tác với các tỉnh giáp biên giới để duy trì ổn định, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, ma túy, mua bán người./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Quang Trung

các tin khác

Hình Ảnh