Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Công bố thông tin

TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

10:06 27/05/2022

Căn cứ Quyết định số 51/QĐ-SKHĐT ngày 17 tháng 5 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 của Trung tâm Thẩm định Dự án đầu tư, Trung tâm thẩm định Dự án Đầu tư thông báo tuyển dụng viên chức, cụ thể như sau:

TRUNG TÂM THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2022

 

I. CHỈ TIÊU, ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN, ĐỐI TƯỢNG TUYỂN DỤNG

1. Chỉ tiêu tuyển dụng

Chỉ tiêu tuyển dụng viên chức năm 2022 là 02 chỉ tiêu. Trong đó:

- Vị trí Tư vấn đấu thầu: 01 chỉ tiêu, gồm các chuyên ngành đào tạo: Xây dựng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Luật, Tài chính, Xã hội.

- Vị trí Kế toán: 01 chỉ tiêu, gồm các chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

2. Tiêu chuẩn, điều kiện đăng ký dự tuyển

2.1. Tiêu chuẩn, điều kiện chung đối với các vị trí dự tuyển

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam.

- Từ đủ 18 tuổi trở lên.

- Có đơn đăng ký dự tuyển.

- Có lý lịch rõ ràng.

- Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề phù hợp với vị trí việc làm.

- Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2.2. Tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể đối với từng vị trí dự tuyển

2.2.1. Vị trí tư vấn đấu thầu

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện chung, người dự tuyển cần đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành đào tạo: Xây dựng, Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Luật, Tài chính, Xã hội.

- Có chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu do Cục Quản lý Đấu thầu – Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp còn hiệu lực tính đến thời điểm hết hạn nhận phiếu đăng ký tuyển dụng.

- Tin học: Có chứng chỉ tin học tương đương trình độ đạt chuẩn năng lực sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ Bậc 2 thuộc khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Đã từng hoặc đang đảm nhận vị trí tư vấn đấu thầu (kèm theo văn bản xác nhận của đại diện có thẩm quyền để chứng minh).

- Có kinh nghiệm liên tục làm các công việc liên quan trực tiếp đến hoạt động đấu thầu, đã trực tiếp tham gia lập, thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu; đánh giá hồ sơ quan tâm, hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất; thẩm định kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu tối thiểu 05 gói thầu quy mô lớn (gói thầu cung cấp dịch vụ phi tư vấn, mua sắm hàng hóa có giá trị gói thầu trên 10 tỷ đồng; gói thầu xây lắp, hỗn hợp có giá trị gói thầu trên 20 tỷ đồng) hoặc 10 gói thầu quy mô nhỏ. Gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn phức tạp được tính tương đương gói thầu quy mô lớn; gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn đơn giản được tính tương đương gói thầu quy mô nhỏ.

* Bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động đấu thầu theo Mẫu số 6 Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 03/2016/TT-BKHĐT ngày 05/05/2016 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết đối với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng về đấu thầu. Bản khai có xác nhận của đại diện có thẩm quyền thuộc cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc Hội nghề nghiệp mà cá nhân đó là thành viên (nếu là hội viên của Hội nghề nghiệp) hoặc chủ đầu tư của dự án mà cá nhân đó đã tham gia hoạt động lựa chọn nhà thầu cho dự án này. Người ký xác nhận phải chịu trách nhiệm về sự trung thực của nội dung xác nhận. Trường hợp cá nhân không do một cơ quan, tổ chức quản lý trực tiếp hoặc là thành viên của Hội nghề nghiệp thì phải có tài liệu chứng minh kinh nghiệm tham gia hoạt động đấu thầu.

2.2.2. Vị trí Kế toán

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện chung, người dự tuyển cần đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể sau:

- Có bằng tốt nghiệp đại học trở lên các chuyên ngành đào tạo: Kế toán, Tài chính - Ngân hàng.

- Tin học: Có chứng chỉ tin học tương đương trình độ đạt chuẩn năng lực sử dụng CNTT cơ bản theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11 tháng 03 năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ngoại ngữ: Có chứng chỉ ngoại ngữ tương đương trình độ bậc 2 thuộc khung năng lực ngoại ngữ Việt Nam quy định tại Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2024 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

-  Đã từng hoặc đang đảm nhận vị trí kế toán tại đơn vị sự nghiệp công lập và có kinh nghiệm trong công tác kế toán, thanh quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản (Văn bản xác nhận của đại diện có thẩm quyền đơn vị sự nghiệp công lập để chứng minh)

3. Đối tượng không được đăng ký dự tuyển và đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng

3.1. Đối tượng không được đăng ký dự tuyển

- Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của Tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

3.2. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển

- Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp phục viên, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, học viên tốt nghiệp đào tạo sĩ quan dự bị, tốt nghiệp đào tạo chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã ngành quân sự cơ sở được phong quân hàm sĩ quan dự bị đã đăng ký ngạch sĩ quan dự bị, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ tham gia công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên tại các điểm trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN, LỆ PHÍ DỰ TUYỂN VÀ CÁC TÀI LIỆU KHÁC CÓ LIÊN QUAN

1. Thời gian: Thời hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển và hồ sơ kết thúc sau 30 ngày kể từ ngày thông báo tuyển dụng công khai trên phương tiện thông tin đại chúng (báo An Giang, trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang (http://sokhdt.angiang.gov.vn) và niêm yết công khai tại Trung tâm thẩm định dự án đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang (Số 03, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)).

2. Địa điểm: Người dự tuyển nộp Phiếu đăng ký dự tuyển trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện về Trung tâm thẩm định dự án đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang (Số 03, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang).

3. Bộ phận được phân công tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: Phòng Hành chính – Dự án - Trung tâm thẩm định dự án đầu tư, số điện thoại: 02963.956.092, di động: 0919.140.113 (gặp đồng chí Phạm Hồng Nhanh) trong giờ hành chính.

4. Lệ phí dự tuyển: Mức thu lệ phí dự tuyển là: 500.000 đồng/thí sinh/lần (theo Thông tư số 92/2021/TT-BTC ngày 28/10/2021 của Bộ Tài chính).

5. Phiếu đăng ký dự tuyển và các tài liệu khác có liên quan

5.1. Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức theo Mẫu số 1 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức;

5.2. Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng, tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển;

5.3. Bản sao các văn bằng từ Bằng tốt nghiệp Trung học phổ thông đến bằng chuyên môn và bảng điểm học tập toàn khóa. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt;

5.4. Bản sao các chứng chỉ Tin học, ngoại ngữ;

5.5 Giấy khám sức khỏe của cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (không quá 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);

5.6. Bản sao giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên (dân tộc thiểu số, con liệt sĩ, thương binh, bệnh binh,… nếu có);

5.7. 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6 (mặt sau có ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh);

5.8. Chứng chỉ hành nghề hoạt động đấu thầu và bản khai kinh nghiệm công tác chuyên môn trong hoạt động đấu thầu đối với vị trí Tư vấn đấu thầu.

5.9. Văn bản xác nhận của đại diện có thẩm quyền đơn vị sự nghiệp công lập để chứng minh đã từng hoặc đang đảm nhận vị trí phù hợp với nhu cầu tuyển dụng tại đơn vị sự nghiệp công lập.

Tất cả hồ sơ đựng trong 1 phong bì (xếp theo thứ tự trên).

(Ghi chú: Hồ sơ nộp sẽ không hoàn trả lại cho ứng viên)

III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN

1. Hình thức tuyển dụng

Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển viên chức, được thực hiện theo 02 vòng như sau:

a) Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện dự tuyển tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển, nếu đáp ứng đủ thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

b) Vòng 2:

- Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và chức danh nghề nghiệp cần tuyển. Kiểm tra kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển.

- Thời gian phỏng vấn 30 phút/1 thí sinh (trước khi thi phỏng vấn, thí sinh dự thi có không quá 15 phút chuẩn bị).

- Hội đồng xét tuyển không tổ chức ôn tập và cung cấp tài liệu phỏng vấn, thí sinh tự sưu tầm tài liệu và ôn tập theo danh mục đã thông báo.

IV. CÁCH TÍNH ĐIỂM VÀ XÁC ĐỊNH NGƯỜI TRÚNG TUYỂN

1. Cách tính điểm

- Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả thi vòng 2 bằng hình thức phỏng vấn.

2. Xác định người trúng tuyển

- Có kết quả điểm phỏng vấn (vòng 2) đạt từ 50 điểm trở lên và cộng điểm ưu tiên (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong chỉ tiêu của vị trí việc làm cần tuyển dụng (theo từng mã số đăng ký dự tuyển).

- Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn tại vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng viên chức quyết định người trúng tuyển.

- Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm tại (vòng 2).

- Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Trung tâm TĐDA Đầu tư - Sở Kế hoạch và Đầu tư

các tin khác

Hình Ảnh