Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp - Sở Kế hoạch và Đầu tư

12:00 25/11/2020

Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo về kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp như sau:
 
Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Quyết định số 53/QĐ-SKHĐT ngày 9 tháng 9 năm 2020 của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Hội đồng xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp;
Căn cứ Báo cáo số 02/BC-HĐXTVC ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức về kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư;
Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-HĐXTVC ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng xét tuyển viên chức về việc công nhận kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2020.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang thông báo về kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, cụ thể như sau:
1. Tổng số chỉ tiêu tuyển dụng: 03 người; trong đó:
- Vị trí 01: Thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng phần mềm kỹ thuật số, cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư (Phần mềm xúc tiến đầu tư, GIS doanh nghiệp). Quản trị, vận hành và cập nhật thông tin, dữ liệu, tài liệu trên cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư đảm bảo tính bảo mật và có khả năng truy xuất theo yêu cầu - 01 người.
- Vị trí 02: Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; phối hợp xây dựng và biên tập bộ Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang - 01 người.
- Vị trí 03: Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trực tiếp theo dõi và thực hiện các chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình khác có liên quan đến phát triển doanh nghiệp - 01 người.
2. Số lượng hồ sơ đăng ký dự tuyển: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận: 06 hồ sơ; trong đó: hồ sơ dự tuyển vị trí 01 là 01 hồ sơ;  hồ sơ dự tuyển vị trí 02 là 01 hồ sơ và hồ sơ dự tuyển vị trí 03 là 04 hồ sơ.
3. Hồ sơ đủ điều kiện tham dự xét tuyển:
3.1. Vị trí 01: Thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng phần mềm kỹ thuật số, cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư (Phần mềm xúc tiến đầu tư, GIS doanh nghiệp). Quản trị, vận hành và cập nhật thông tin, dữ liệu, tài liệu trên cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư đảm bảo tính bảo mật và có khả năng truy xuất theo yêu cầu: 01 hồ sơ:
 
(1). Nguyễn Thị Thanh Nguyệt.
3.2. Vị trí 02: Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; phối hợp xây dựng và biên tập bộ Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang: 01 hồ sơ:
(1). Nguyễn Hương Thủy Tiên.
3.3. Vị trí 03: Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trực tiếp theo dõi và thực hiện các chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình khác có liên quan đến phát triển doanh nghiệp: 04 hồ sơ:
(1). Cao Minh Hải.
(2). Nguyễn Văn Tài.
(3) Hứa Ngọc Thùy Trang.
(4) Phạm Nguyễn Thanh Xuân.
4. Hồ sơ không đủ điều kiện tham dự xét tuyển: không có.
5. Thông báo triệu tập thí sinh tham dự phỏng vấn:
Ngày 29/11/2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang đã Thông báo triệu tập thí sinh đến tham dự phỏng vấn vào lúc 07 giờ 00 phút ngày 11/11/2020 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, số 03 Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.  
- Vị trí 01: Thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng phần mềm kỹ thuật số, cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư (Phần mềm xúc tiến đầu tư, GIS doanh nghiệp). Quản trị, vận hành và cập nhật thông tin, dữ liệu, tài liệu trên cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư đảm bảo tính bảo mật và có khả năng truy xuất theo yêu cầu: 01 hồ sơ.
(1) Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, sinh năm 1978 - Số báo danh VT1-01.
- Vị trí 02: Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; phối hợp xây dựng và biên tập bộ Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang: 01 hồ sơ.
(1) Nguyễn Hương Thủy Tiên, sinh năm 1993 - Số báo danh VT2-01.
- Vị trí 03: Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trực tiếp theo dõi và thực hiện các chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình khác có liên quan đến phát triển doanh nghiệp: 04 hồ sơ.
(1) Cao Minh Hải, sinh năm 1992 - Số báo danh VT3-01.
(2) Nguyễn Văn Tài, sinh năm 1989 - Số báo danh VT3-02.
(3) Hứa Ngọc Thùy Trang, sinh năm 1992 - Số báo danh VT3-03.
(4) Phạm Nguyễn Thanh Xuân, sinh năm 1995 - Số báo danh VT3-04.
6. Thí sinh tham dự phỏng vấn:
- Tổng số thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn xét tuyển và được thông báo triệu tập: 06 thí sinh (Vị trí 01: 01 thí sinh; Vị trí 02: 01 thí sinh và Vị trí 03: 04 thí sinh). 
- Đến thời gian triệu tập (07 giờ 00, ngày 11/11/2020), có mặt tham dự: 06 thí sinh, không có mặt tham dự: 00 thí sinh.
6.1. Kết quả phỏng vấn vị trí 01 - Thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng phần mềm kỹ thuật số, cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư (Phần mềm xúc tiến đầu tư, GIS doanh nghiệp). Quản trị, vận hành và cập nhật thông tin, dữ liệu, tài liệu trên cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư đảm bảo tính bảo mật và có khả năng truy xuất theo yêu cầu:
 Vào lúc 07 giờ 50 phút, Ban Kiểm tra sát hạch mời thí sinh: Nguyễn Thị Thanh Nguyệt kiểm tra tình trạng đề thi còn niêm phong, sau đó tiến hành thực hiện các thủ tục mở đề, chọn đề cho thí sinh.
Theo đó, việc chọn đề ngẫu nhiên, chuẩn bị nội dung trả lời và phỏng vấn đối với thí sinh đăng ký xét tuyển Vị trí 01 cụ thể như sau: 
- Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, số báo danh: VT1-01, sinh năm 1978 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 01. 
Kết quả phỏng vấn vị trí 01 - Thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng phần mềm kỹ thuật số, cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư (Phần mềm xúc tiến đầu tư, GIS doanh nghiệp). Quản trị, vận hành và cập nhật thông tin, dữ liệu, tài liệu trên cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư đảm bảo tính bảo mật và có khả năng truy xuất theo yêu cầu, cụ thể điểm kết quả phỏng vấn thí sinh như sau:
- Nguyễn Thị Thanh Nguyệt, số báo danh: VT1-01, sinh năm 1978 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 01 - Số điểm là: 90 điểm.
6.2. Kết quả phỏng vấn Vị trí 02 - Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; phối hợp xây dựng và biên tập bộ Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang - 01 người:
  Vào lúc 08 giờ 15 phút, Ban Kiểm tra sát hạch mời thí sinh: Nguyễn Hương Thủy Tiên kiểm tra tình trạng đề thi còn niêm phong, sau đó tiến hành thực hiện các thủ tục mở đề, chọn đề cho thí sinh.
Theo đó, việc chọn đề ngẫu nhiên, chuẩn bị nội dung trả lời và phỏng vấn đối với thí sinh đăng ký xét tuyển Vị trí 02 cụ thể như sau: 
- Nguyễn Hương Thủy Tiên, số báo danh: VT2-01, sinh năm 1993 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 02. 
Kết quả phỏng vấn vị trí 02 - Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; phối hợp xây dựng và biên tập bộ Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể điểm kết quả phỏng vấn thí sinh như sau:
- Nguyễn Hương Thủy Tiên, số báo danh: VT2-01, sinh năm 1993 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 02 - Số điểm là: 85 điểm.
6.3. Kết quả phỏng vấn Vị trí 03 - Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trực tiếp theo dõi và thực hiện các chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình khác có liên quan đến phát triển doanh nghiệp:
Vào lúc 08 giờ 40 phút, Ban Kiểm tra sát hạch mời 04 thí sinh: (1) Cao Minh Hải; (2) Nguyễn Văn Tài; (3) Hứa Ngọc Thùy Trang; (4) Phạm Nguyễn Thanh Xuân kiểm tra tình trạng đề thi còn niêm phong, sau đó lần lượt tiến hành thực hiện các thủ tục mở đề, chọn đề cho từng thí sinh.
Theo đó, việc chọn đề ngẫu nhiên, chuẩn bị nội dung trả lời và phỏng vấn đối với 04 thí sinh đăng ký xét tuyển Vị trí 03 cụ thể như sau: 
(1) Cao Minh Hải, số báo danh: VT3-01, sinh năm 1992 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 05 - Vị trí 03. 
(2) Nguyễn Văn Tài, số báo danh: VT3-02, sinh năm 1989 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 03.
(3) Hứa Ngọc Thùy Trang, số báo danh: VT3-03, sinh năm 1992 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 03.
(4) Phạm Nguyễn Thanh Xuân, số báo danh: VT3-04, sinh năm 1995 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 04 - Vị trí 03.
- Kết quả phỏng vấn vị trí 03 - Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trực tiếp theo dõi và thực hiện các chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình khác có liên quan đến phát triển doanh nghiệp, cụ thể điểm kết quả phỏng vấn các thí sinh từ cao xuống thấp như sau:
(1) Phạm Nguyễn Thanh Xuân, số báo danh: VT3-04, sinh năm 1995 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 04 - Vị trí 03 - Số điểm là: 85 điểm.
(2) Cao Minh Hải, số báo danh: VT3-01, sinh năm 1992 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 05 - Vị trí 03 - Số điểm là: 65 điểm.
(3) Hứa Ngọc Thùy Trang, số báo danh: VT3-03, sinh năm 1992 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 03 - Số điểm là: 65 điểm.
(4) Nguyễn Văn Tài, số báo danh: VT3-02, sinh năm 1989 tham dự phỏng vấn với đề thi Số 01 - Vị trí 03 - Số điểm là: 60 điểm.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang thông báo về kết quả xét tuyển viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp để thí sinh biết./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

TB 266 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

các tin khác

Hình Ảnh