Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Tổng quan

Các phòng chuyên môn và đơn vị trực thuộc Sở

10:50 08/12/2016

I. CÁC PHÒNG CHUYÊN MÔN

(1) Văn phòng Sở:

 Là đơn vị trực thuộc Sở được tổ chức “cứng” theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh.

Văn phòng Sở có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu như sau: Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở về công tác thông tin, tổng hợp, điều hành hoạt động của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo chương trình, kế hoạch công tác; gồm: tổ chức cán bộ; cải cách hành chính; quản lý công vụ và cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ; quản lý danh mục bí mật nhà nước; thi đua - khen thưởng; tài chính, tài sản và hành chính quản trị; công tác pháp chế, giám định tư pháp thuộc lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

(2) Thanh tra Sở:

Là đơn vị trực thuộc Sở được tổ chức “cứng” theo Thông tư liên tịch số 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 11 tháng 12 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Nội vụ. Có chức năng, nhiệm vụ chủ yếu như sau:

- Tham mưu, giúp lãnh đạo Sở thực hiện thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý nhà nước về kế hoạch và đầu tư theo quy định của pháp luật;

(3) Phòng Đăng ký kinh doanh:

- Trực tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân; xem xét tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp và cấp hoặc từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân;

- Phối hợp xây dựng, quản lý, vận hành Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; thực hiện việc chuẩn hóa dữ liệu, cập nhật dữ liệu đăng ký doanh nghiệp tại địa phương sang cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;

- Cung cấp thông tin về đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các tổ chức và cá nhân có yêu cầu theo quy định của pháp luật;

- Yêu cầu doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân báo cáo về việc tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Hợp tác xã;

- Trực tiếp kiểm tra hoặc đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân theo nội dung trong hồ sơ đăng ký; hướng dẫn cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký hộ kinh doanh và hợp tác xã; hướng dẫn doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân và người thành lập về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký;

- Yêu cầu tạm ngừng kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định của pháp luật, đồng thời thông báo cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xử lý theo quy định của pháp luật;

- Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân theo quy định;

- Chịu trách nhiệm về tính hợp lệ của hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, liên hiệp hợp tác xã và Quỹ tín dụng nhân dân;

- Tham mưu Ban Giám đốc phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện công tác quản lý sau đăng ký thành lập doanh nghiệp;

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ hàng tháng, quý, năm, báo cáo đột xuất về công tác đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

(4) Phòng Tổng hợp, Quy hoạch:

- Tham mưu Ban Giám đốc Sở về công tác quy hoạch trên địa bàn tỉnh theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Thực hiện xây dựng và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm của tỉnh. Tiếp nhận xử lý thông tin và dự báo về phát triển kinh tế - xã hội; nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đảm bảo thúc đẩy kinh tế tăng trưởng và phát triển bền vững;

- Chủ trì, phối hợp các phòng có liên quan xây dựng và cân đối kế hoạch đầu tư xây dựng hàng năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm; theo dõi và tổng hợp việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư tập trung, xổ số kiến thiết; vốn hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách trung ương; vốn trái phiếu Chính phủ;

- Chủ trì thẩm định vốn và khả năng cân đối vốn các chương trình, đề án thuộc lĩnh vực: Quản lý nhà nước – Đảng – Đoàn thể và quốc phòng an ninh;

- Trực tiếp theo dõi chương trình, đề án phát triển các ngành Tài chính, Ngân hàng, Thống kê, Nội vụ, Tư pháp, Viện Kiểm sát, Công an, Quân đội… (trừ các ngành thuộc lĩnh vực phụ trách của Phòng Kế hoạch ngành);

- Chủ trì thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước – Đảng – Đoàn thể và quốc phòng an ninh;

- Tham mưu cho lãnh đạo xây dựng và cân đối dự toán ngân sách nhà nước, đề xuất các giải pháp về cơ chế huy động và vốn vay với các tổ chức tín dụng; dự báo nhu cầu, khả năng để cân đối cho kế hoạch đầu tư phát triển;

- Hướng dẫn nghiệp vụ công tác quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; kế hoạch đầu tư xây dựng, danh mục vốn dự án đầu tư xây dựng trong kỳ kế hoạch theo Luật Đầu tư công;

- Tổng hợp báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; báo cáo tổng hợp kế hoạch vốn đầu tư xây dựng; báo cáo chuyên đề, đột xuất;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc giao.

 (5) Phòng Doanh nghiệp:

- Tham mưu thực hiện công tác quản lý nhà nước về doanh nghiệp, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; đề xuất các mô hình và cơ chế, chính sách phát triển doanh nghiệp; thu hút các nguồn lực ngoài ngân sách để đầu tư phát triển;

- Phối hợp xây dựng chương trình, kế hoạch sắp xếp, đổi mới phát triển doanh nghiệp nhà nước do địa phương quản lý;

- Giám sát, đánh giá đầu tư thuộc lĩnh vực đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài. Tham mưu quản lý nhà nước về đầu tư trong nước, đầu tư nước ngoài.

- Tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện các cơ chế chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

- Tham mưu quản lý nhà nước về các Dự án sử dụng nguồn vốn ODA, công tác đấu thầu các dự án sử dụng nguồn vốn ODA.

- Tham mưu, đề xuất thực hiện các chương trình hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc sở giao.

 (6) Phòng Kế hoạch ngành:

- Tham mưu xây dựng và theo dõi thực hiện kế hoạch và đầu tư phát triển thuộc lĩnh vực kinh tế, khoa giáo và văn xã phù hợp với quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, chương trình phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

- Tham mưu quản lý nhà nước về kế hoạch phát triển ngành và kế hoạch đầu tư xây dựng thuộc khối kinh tế, khoa giáo và văn xã (không bao gồm các chương trình, dự án có vốn ODA, FDI), gồm các lĩnh vực: (1) nông, lâm nghiệp, thủy lợi và thủy sản; (2) công nghiệp; (3) thương mại; (4) giao thông; (5) tài nguyên và môi trường; (6) xây dựng; (7) cấp nước, thoát nước và xử lý rác thải, nước thải; (8) văn hóa; (9) thể thao; (10) khoa học, công nghệ; (11) công nghệ thông tin; (12) thông tin; (13) giáo dục, đào tạo và giáo dục nghề nghiệp; (14) y tế, dân số và vệ sinh an toàn thực phẩm; (15) du lịch; (16) xã hội.

- Tham mưu thực hiện xây dựng và cân đối kế hoạch đầu tư xây dựng hằng năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm thuộc khối kinh tế, khoa giáo và văn xã; các chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững).

- Tham mưu công tác thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư theo thẩm quyền phân cấp các dự án, đề án, chương trình mục tiêu khối kinh tế ngành, khoa giáo và văn xã; các chương trình mục tiêu quốc gia (Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững). Tham mưu quản lý nhà nước về các nguồn vốn viện trợ của các tổ chức phi Chính phủ (NGOs) trên địa bàn tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc sở giao.

 (7) Phòng Đấu thầu, Thẩm định và Giám sát đầu tư:

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở tổ chức thẩm định các dự án đầu tư công (kể cả các dự án PPP) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh quyết định đầu tư;

- Thẩm định nội dung các văn bản trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các dự án do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư; thẩm định hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm, kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển, kết quả lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu thuộc dự án do Ủy ban nhân dân tỉnh là chủ đầu tư;

- Thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư, hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (kể cả dự án đầu tư có sử dụng đất) do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh là người có thẩm quyền;

- Tham mưu giúp Ban Giám đốc Sở trong việc phối hợp với Sở quản lý chuyên ngành tổ chức thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán các dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng và trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh phê duyệt;

- Thực hiện giám sát, theo dõi hoạt động đấu thầu, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về đấu thầu và tổng hợp báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu theo quy định; tham mưu giúp lãnh đạo Sở trong việc giải quyết kiến nghị trong đấu thầu và là bộ phận thường trực giúp việc của Hội đồng tư vấn trong trường hợp có kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu và nhà đầu tư;

- Chủ trì, phối hợp với các phòng thuộc Sở thực hiện các nhiệm vụ về giám sát, đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh; hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện giám sát, đánh giá đầu tư các dự án; theo dõi, tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác giám sát, đánh giá tổng thể đầu tư 6 tháng và năm trên địa bàn tỉnh gửi về Bộ Kế hoạch và Đầu tư; tham mưu, đề xuất xử lý các vi phạm về quản lý đầu tư trong quá trình giám sát, đánh giá đầu tư;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc sở giao.

 

II. CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP THUỘC SỞ

(1) Trung tâm Thẩm định dự án đầu tư: Hoạt động theo Quyết định số 09/QĐ-UBND  ngày 04 tháng 01 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Trung tâm thẩm định dự án đầu tư giai đoạn 2019 – 2021 (tự đảm bảo chi thường xuyên).

(2) Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp: được Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang thành lập theo Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 15/5/2007, Trung tâm là đơn vị sự nghiệp có thu trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, tự bảo đảm một phần kinh phí cho hoạt động thường xuyên; có tư cách pháp nhân, được sử dụng con dấu riêng và mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước tỉnh An Giang để quan hệ giao dịch; kinh phí do ngân sách nhà nước bổ sung theo quy định.

Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể như: Thực hiện chương trình, kế hoạch nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI); cải thiện môi trường đầu tư nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia; Tham mưu đề xuất công tác quảng bá, giới thiệu tiềm năng, cơ hội đầu tư; chính sách khuyến khích và ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh; Tham mưu đề xuất các giải pháp đơn giản hóa các thủ tục có liên quan đến đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, của nhà đầu tư; Đề xuất kế hoạch và theo dõi tình hình thực hiện chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội với các tỉnh, thành bạn; Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trực tiếp theo dõi và thực hiện các chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình khác có liên quan đến phát triển doanh nghiệp và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư giao.

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

các tin khác

Hình Ảnh

Warning

Warning

Invalid configuration found. Please contact your administrator.