Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Thông tin đầu tư

An Giang tăng cường hiệu quả đấu thầu qua mạng

09:36 25/02/2020

(Cổng TTĐT AG)- "không thực hiện cấp phát, thanh toán vốn đối với các gói thầu được đề xuất áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, nhưng các Chủ đầu tư, Bên mời thầu không thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng" - đó là một trong những giải pháp trong chỉ đạo của UBND tỉnh An Giang đối với Kho bạc Nhà nước tỉnh trong tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT ngày 30 tháng 01 năm 2020.

Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại địa chỉ http://muasamcong.mpi.gov.vn/

 

Ngày 21/02/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng vừa ký công văn 169/UBND-KTTH về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng   đấu thầu qua mạng nhằm tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm, đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ triển khai đấu thầu qua mạng theo quy định tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, và đảm bảo lộ trình theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 12 năm 2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm thực hiện hợp đồng không được hoàn trả… theo chỉ đạo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 579/BKHĐT-QLĐT.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Các công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh nghiêm túc thực hiện theo các nội dung về đấu thầu qua mạng và các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm.

* Về đấu thầu qua mạng

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Các công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc lộ trình áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo quy định. Theo đó, năm 2020, phải tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 5 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù. Khuyến khích áp dụng tối đa việc đấu thầu qua mạng đối với các gói thầu có giá trị nằm ngoài hạn mức nêu trên;

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 60% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 25% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh, trừ trường hợp đối với các gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Năm 2021, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù.

Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.

Giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng tối thiểu 70% các gói thầu thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Đấu thầu; Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu sử dụng vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập; Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng toàn bộ (100%) gói thầu mua sắm tập trung.

Đồng thời, đối với gói thầu thuộc hạn mức đấu thầu qua mạng được tổ chức lựa chọn nhà thầu sau ngày 31 tháng 01 năm 2020, được phê duyệt trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là không đấu thầu qua mạng, thì phải phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu để đảm bảo phù hợp với lộ trình nêu trên.

* Tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu, hạn chế tiêu cực, vi phạm

UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Các công ty, tổ chức, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 47/CT-TTg; Chỉ thị số 03/CT-BKHĐT; Công văn số 191/VPUBND-KTTH, Công văn số 556/UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.

Thường xuyên nắm bắt các thông tin, phản ánh, kiến nghị về các hành vi tiêu cực, vi phạm trong đấu thầu để kịp thời xác minh. Xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm pháp luật về đấu thầu và đăng tải công khai các hành vi vi phạm theo đúng quy định.

Thủ trưởng các Sở, ban ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong trường hợp để xảy ra vi phạm trong quản lý theo thẩm quyền. Đồng thời, chỉ đạo, đôn đốc các chủ đầu tư, bên mời thầu thuộc phạm vi quản lý thực hiện nghiêm việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình quy định.

Kho bạc Nhà nước tiếp tục kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ trong thanh toán vốn, không thực hiện cấp phát, thanh toán vốn đối với các gói thầu được đề xuất áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo kế hoạch lựa chọn nhà thầu được duyệt, nhưng các Chủ đầu tư, Bên mời thầu không thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ xem xét phê bình tập thể và các cá nhân có liên quan đến việc vi phạm không thực hiện áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng theo đúng lộ trình…

* Hiện nay Hệ thống đã đáp ứng được việc triển khai đấu thầu qua mạng đối với những gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thỏa mãn điều kiện sau:

TT

Lĩnh vực

Phương thức đấu thầu

Loại hợp đồng

1

Hàng hóa

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Trọn gói

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Trọn gói

2

Tư vấn

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Trọn gói

- Theo thời gian

3

Phi tư vấn

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Trọn gói

- Theo đơn giá cố định

- Theo đơn giá điều chỉnh

4

Xây lắp

Một giai đoạn một túi hồ sơ

- Trọn gói

Một giai đoạn hai túi hồ sơ

- Trọn gói

- Theo đơn giá cố định

- Theo đơn giá điều chỉnh

 

Kể từ ngày Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT có hiệu lực thi hành (ngày 01 tháng 02 năm 2020), Hệ thống sẽ kiểm tra và tự động phân loại các gói thầu bắt buộc phải thực hiện đấu thầu qua mạng được quy định tại Điều 29 Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT./.

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Phan Thanh

các tin khác

Hình Ảnh