Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Hướng dẫn - Thông báo - Thư mời

Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang thông báo xét tuyển viên chức năm 2020

07:42 11/09/2020

Căn cứ Quyết định số 2001/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư; Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp cụ thể như sau:
 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Việc tuyển dụng viên chức nhằm tuyển chọn, bổ sung những người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện, năng lực, phẩm chất, đạo đức vào làm việc tại đơn vị trên cơ sở chỉ tiêu biên chế được giao và đảm bảo lộ trình tinh giản biên chế theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ viên chức, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. Yêu cầu

- Bảo đảm công khai, minh bạch, khách quan và đúng pháp luật.

- Bảo đảm tính cạnh tranh.

- Tuyển chọn đúng người đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và vị trí việc làm.

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN DỤNG

Việc tuyển dụng viên chức được thực hiện thông qua xét tuyển.

III. CHỈ TIÊU TUYỂN DỤNG

1. Tổng số chỉ tiêu cần tuyển:  là 03 chỉ tiêu.

2. Chi tiết vị trí tuyển dụng:

2.1 Vị trí việc làm cần tuyển: Viên chức.

2.2. Mô tả công việc chính của vị trí việc làm:

- 01 chỉ tiêu: Kỹ sư Kỹ thuật Điện - Điện tử (Viễn thông).

+ Thực hiện công tác hỗ trợ kỹ thuật trong ứng dụng phần mềm kỹ thuật số, cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư (Phần mềm xúc tiến đầu tư, GIS doanh nghiệp). Quản trị, vận hành và cập nhật thông tin, dữ liệu, tài liệu trên cổng thông tin điện tử Xúc tiến đầu tư đảm bảo tính bảo mật và có khả năng truy xuất theo yêu cầu.

+ Tin học: Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ Tin học có giá trị sử dụng tương đương. 

+ Ngoại ngữ: Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc mức độ tương đương.

- 01 chỉ tiêu: Đại học Kinh tế Quốc tế.

+ Thực hiện công tác xúc tiến đầu tư; phối hợp xây dựng và biên tập bộ Danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang

+ Tin học: Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ Tin học có giá trị sử dụng tương đương. 

+ Ngoại ngữ: Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc mức độ tương đương.

- 01 chỉ tiêu: Thạc sĩ Quản trị kinh doanh.

+ Xây dựng kế hoạch phát triển doanh nghiệp, trực tiếp theo dõi và thực hiện các chương trình hợp tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa và các chương trình khác có liên quan đến phát triển doanh nghiệp.

+ Tin học: Chứng chỉ Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin hoặc chứng chỉ Tin học có giá trị sử dụng tương đương. 

+ Ngoại ngữ: Bậc 2 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc mức độ tương đương.

(Chi tiết theo Phụ lục đính kèm)

IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam;

b) Từ đủ 18 tuổi trở lên. Đối với một số lĩnh vực hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, tuổi dự tuyển có thể thấp hơn theo quy định của pháp luật; đồng thời, phải có sự đồng ý bằng văn bản của người đại diện theo pháp luật;

c) Có đơn đăng ký dự tuyển;

d) Có lý lịch rõ ràng;

đ) Có văn bằng, chứng chỉ đào tạo, chứng chỉ hành nghề hoặc có năng khiếu kỹ năng phù hợp với vị trí việc làm;

e) Đủ sức khoẻ để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ.

2. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển viên chức:

a) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc bị hạn chế  năng lực hành vi dân sự;

b) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành bản án, quyết định về hình sự của tòa án; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng.

V. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC

1. Nội dung và hình thức xét tuyển:

Nội dung và hình thức xét tuyển thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 11 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện theo 02 vòng thi, bao gồm:

- Vòng 1

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

- Vòng 2

a) Phỏng vấn để kiểm tra về năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của người dự tuyển.

b) Điểm phỏng vấn được tính theo thang điểm 100.

c) Thời gian phỏng vấn 30 phút.

d) Không thực hiện việc phúc khảo đối với kết quả phỏng vấn.

2. Đối tượng ưu tiên trong xét tuyển:

a) Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động, thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, thương binh loại B: được cộng 7,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

b) Người dân tộc thiểu số, sĩ quan quân đội, sĩ quan công an, quân nhân chuyên nghiệp, người làm công tác cơ yếu chuyển ngành, con liệt sĩ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hưởng chính sách như thương binh, con thương binh loại B, con của người hoạt động cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19 tháng 8 năm 1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng Lao động: được cộng 5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

c) Người hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ phục vụ có thời hạn trong lực lượng công an nhân dân, đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện tham gia phát triển nông thôn, miền núi từ đủ 24 tháng trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ: được cộng 2,5 điểm vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

Trường hợp người dự xét tuyển viên chức thuộc nhiều diện ưu tiên tại các điểm trên thì chỉ được cộng điểm ưu tiên cao nhất vào kết quả điểm thi tại vòng 2.

3. Cách xác định người trúng tuyển:

a) Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức phải có đủ các điều kiện sau:

- Có kết quả điểm phỏng vấn đạt từ 50 điểm trở lên;

- Có số điểm vòng 2 cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2 Mục V Kế hoạch này (nếu có) cao hơn lấy theo thứ tự từ cao xuống thấp trong phạm vi chỉ tiêu được tuyển dụng của từng vị trí việc làm.

b) Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả điểm phỏng vấn cộng với điểm ưu tiên quy định tại khoản 2 Mục V Thông báo này (nếu có) bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng cần tuyển dụng thì người có kết quả điểm phỏng vấn vòng 2 cao hơn là người trúng tuyển; nếu vẫn không xác định được thì Giám đốc Sở kế hoạch và Đầu tư quyết định người trúng tuyển.

c) Người không trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức không được bảo lưu kết quả xét tuyển cho các kỳ xét tuyển lần sau.

VI. TIẾP NHẬN PHIẾU ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

1. Phiếu đăng ký dự tuyển:

Người đăng ký xét tuyển được chọn đăng ký vào một vị trí việc làm theo chỉ tiêu niêm yết để điền vào Phiếu đăng ký dự tuyển (theo Phụ lục kèm theo Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ), người đăng ký xét tuyển viên chức phải khai đầy đủ các nội dung yêu cầu trong Phiếu đăng ký dự tuyển tính đến thời điểm nộp Phiếu và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung kê khai trong Phiếu. Ngoài ra, thí sinh nộp kèm theo Phiếu đăng ký dự tuyển:

- Bản sơ yếu lý lịch tự thuật có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền trong thời hạn 06 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của vị trí dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực. Trường hợp có văn bằng do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng dịch thuật sang tiếng Việt và phải được Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận tính pháp lý.

- Giấy chứng nhận sức khỏe còn giá trị sử dụng do cơ quan y tế đủ điều kiện được khám sức khỏe chứng nhận theo quy định tại Thông tư số 14/2013/TT-BYT ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Bộ Y tế về hướng dẫn khám sức khỏe.

- Giấy chứng nhận thuộc đối tượng ưu tiên trong tuyển dụng viên chức (nếu có) được cơ quan có thẩm quyền chứng thực.

- 02 phong bì có dán tem (ghi rõ địa chỉ liên lạc), 02 ảnh cỡ 4 x 6 (mặt sau có ghi rõ họ, tên và ngày, tháng, năm sinh).

Tất cả hồ sơ đựng trong 1 phong bì (xếp theo thứ tự trên).

(Ghi chú: Hồ sơ nộp sẽ không hoàn trả lại cho ứng viên)

2. Thời gian, địa điểm nhận Phiếu đăng ký dự thi:

2.1. Thời gian nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: từ ngày 11/9/2020 đến hết ngày 12/10/2020.

2.2. Địa điểm: Phiếu đăng ký dự tuyển nộp trực tiếp (trong giờ hành chính từ ngày thứ hai đến ngày thứ sáu) tại Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp, trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ: số 03, Lê Triệu Kiết, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang; số điện thoại liên hệ: 0296.6250350).

3. Lệ phí xét tuyển: 500.000 đồng/ thí sinh (thực hiện theo quy định tại Thông tư số 228/2016/TT-BTC).

VII. THỜI GIAN XÉT TUYỂN: Kỳ xét tuyển viên chức dự kiến trong tháng 11 năm 2020.

VIII. CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

1. Bước 1: Thông báo tuyển dụng và tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức

- Thông báo công khai việc xét tuyển viên chức ít nhất 01 lần trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và niêm yết công khai tại trụ sở Sở Kế hoạch và Đầu tư nhu cầu tuyển dụng, về tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng cần tuyển, thời hạn và địa điểm tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển của người đăng ký dự tuyển ngay sau khi Kế hoạch xét tuyển được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt.

- Nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức: Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng.

- Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư lập danh sách người có đủ điều kiện dự tuyển và niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của Sở Kế hoạch và Đầu tư trước ngày tổ chức xét tuyển tối thiểu là 05 ngày làm việc.

- Khi có thay đổi về nội dung thông báo tuyển dụng thì Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc công khai thông báo tuyển dụng bổ sung theo quy định.

2. Bước 2: Tổ chức xét tuyển

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng Xét tuyển viên chức (Hội đồng) của Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức sau khi hết hạn nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức.

- Hội đồng làm việc theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số. Trường hợp có số ý kiến bằng nhau thì quyết định theo ý kiến của Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng có nhiệm vụ, quyền hạn sau đây:

+ Thành lập các Ban giúp việc (Ban kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển, Ban kiểm tra sát hạch để thực hiện phỏng vấn tại vòng 2);

+ Tổ chức thu phí dự tuyển và sử dụng phí dự tuyển theo quy định;

+ Tổ chức thi; chấm thi; chấm điểm phỏng vấn; kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển khi xét tuyển;

+ Chậm nhất là 10 ngày sau ngày tổ chức phỏng vấn tại vòng 2 xong, Hội đồng phải báo cáo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết quả xét tuyển để xem xét, quyết định công nhận kết quả xét tuyển;

+ Giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình tổ chức xét tuyển.

- Nội dung và hình thức xét tuyển viên chức được thực hiện 2 vòng theo quy định tại Khoản 5 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ:

+ Vòng 1:

Kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển đăng ký tại Phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm, nếu phù hợp thì người dự tuyển được tham dự vòng 2.

+ Vòng 2:

Chậm nhất là 05 ngày làm việc sau ngày kết thúc việc kiểm tra điều kiện, tiêu chuẩn của người dự tuyển tại vòng 1, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo triệu tập thí sinh tham dự vòng 2.

Chậm nhất là 15 ngày sau ngày thông báo triệu tập thí sinh được tham dự vòng 2 thì phải tiến hành tổ chức phỏng vấn tại vòng 2.

3. Bước 3: Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức

- Tổng hợp kết quả xét tuyển viên chức:

+ Sau khi hoàn thành việc tổ chức phỏng vấn tại vòng 2, Trưởng ban Kiểm tra sát hạch bàn giao kết quả phỏng vấn của các thí sinh tham dự xét tuyển cho Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng.

+ Ủy viên kiêm Thư ký Hội đồng tổng hợp kết quả xét tuyển của các thí sinh để báo cáo Hội đồng.

+ Hội đồng kiểm tra, thẩm định và báo cáo Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả xét tuyển viên chức.

- Xác định người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển viên chức được thực hiện theo Khoản 6 Điều 2 Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ.

4. Bước 4: Thông báo kết quả xét tuyển viên chức

- Niêm yết công khai kết quả xét tuyển: Chậm nhất là 10 ngày sau ngày nhận được báo cáo kết quả xét tuyển vòng 2 của Hội đồng Xét tuyển viên chức, Sở Kế hoạch và Đầu tư niêm yết công khai kết quả xét tuyển, danh sách dự kiến người trúng tuyển tại trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư và trên phương tiện thông tin đại chúng, trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư; gửi thông báo kết quả xét tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người dự tuyển đã đăng ký.

- Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày niêm yết công khai kết quả vòng 2 (nếu không có khiếu nại, tố cáo liên quan đến việc tổ chức tuyển dụng), Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phê duyệt kết quả tuyển dụng và gửi thông báo công nhận kết quả trúng tuyển bằng văn bản tới người dự tuyển theo địa chỉ mà người đã đăng ký. Nội dung thông báo phải ghi rõ thời hạn người trúng tuyển phải đến cơ quan, đơn vị có thẩm quyền tuyển dụng viên chức để xuất trình bản chính các văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập, đối tượng ưu tiên theo yêu cầu của vị trí tuyển dụng để hoàn thiện hồ sơ dự tuyển theo quy định và ký hợp đồng làm việc.

- Trường hợp người trúng tuyển không hoàn thiện đủ hồ sơ dự tuyển theo quy định hoặc có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư ra quyết định hủy kết quả trúng tuyển và có văn bản báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ).

Trường hợp có hành vi gian lận trong việc kê khai Phiếu đăng ký dự tuyển hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư phát hiện người trúng tuyển sử dụng văn bằng, chứng chỉ không đúng quy định thì Sở Kế hoạch và Đầu tư tiến hành thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc trên trang thông tin điện tử của Sở Kế hoạch và Đầu tư và không tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển trong một kỳ tuyển dụng tiếp theo.

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định công nhận kết quả trúng tuyển đối với người dự tuyển có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề so với kết quả tuyển dụng của người trúng tuyển đã bị hủy bỏ kết quả trúng tuyển theo quy định hoặc trong trường hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới trong cùng năm tuyển dụng 2020 đối với vị trí có yêu cầu về chuyên ngành đào tạo giống như vị trí việc làm mà người dự tuyển đã đăng ký trong năm tuyển dụng 2020.

Trường hợp có từ 02 người trở lên có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề mà bằng nhau thì Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư quyết định người trúng tuyển theo quy định.

5. Bước 5: Ký kết hợp đồng làm việc và nhận việc

- Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm thẩm tra, xác minh văn bằng, chứng chỉ của người trúng tuyển bảo đảm chính xác theo quy định của pháp luật, trước khi chỉ đạo người đứng đầu đơn vị sự nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý ký hợp đồng làm việc với người trúng tuyển viên chức.

- Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày công bố kết quả tuyển dụng, người trúng tuyển viên chức phải đến ký hợp đồng làm việc với đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định.

- Trong thời hạn chậm nhất là 20 ngày làm việc, kể từ ngày hợp đồng làm việc được ký kết, người trúng tuyển phải đến nhận việc, trừ trường hợp hợp đồng làm việc quy định thời hạn khác. Trường hợp người trúng tuyển có lý do chính đáng mà không thể đến nhận việc thì phải làm đơn xin gia hạn trước khi kết thúc thời hạn nêu trên gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

- Trường hợp người trúng tuyển không đến ký hợp đồng làm việc trong thời hạn quy định hoặc đến nhận việc sau thời hạn quy định thì Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư hủy bỏ kết quả trúng tuyển hoặc chỉ đạo việc chấm dứt hợp đồng đã ký kết.

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập Hội đồng xét tuyển để thực hiện việc xét tuyển.

          2. Các thành viên Hội đồng xét tuyển thực hiện nhiệm vụ đã được phân công theo đúng quy định hiện hành về tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của nhà nước./.

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Thông báo 57/TB-SKHĐT ngày 9/9/2020 của Sở KH&ĐT

các tin khác

Hình Ảnh