Chào mừng bạn đến với Cổng thông tin điện tử Sở Kế Hoạch Và Đầu Tư Tỉnh An Giang

Góp ý dự thảo

Lấy ý kiến về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình theo Nghị định 57 của Chính phủ

02:16 28/01/2019

Thời gian góp ý: Trước ngày 15/02/2019
 

 

 

 

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại điểm c, khoản 2, điều 19 của Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2018 của Chính phủ về cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, theo đó Sở Kế hoạch và Đầu tư An Giang đã xây dựng Dự thảo Quyết định về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình dựa trên cơ sở tham khảo các văn bản sau:

 

1- Quyết định số 706/QĐ-BXD ngày 30/6/2017 của Bộ Xây dựng về công bố suất đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2016;

 

2- Quyết định số 451/QĐ-BXD ngày 21/4/2015 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý nước thải sinh hoạt;

 

3- Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 19/12/2017 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt;

 

Dự thảo Quyết định này đã xin ý kiến và được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời bằng Công văn số 445/BKHĐT-KTNN ngày 18/01/2019.

 

Để có cơ sở hoàn chỉnh dự thảo Quyết định theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đồng thời phù hợp với chi phí xây dựng công trình thực tế và mức giá xây dựng hiện hành trên địa bàn tỉnh để trình UBND tỉnh ban hành, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở chuyên ngành tham gia đóng góp ý kiến, cụ thể như sau:

 

- Sở Xây dựng có ý kiến về định mức hỗ trợ công trình và hạng mục công trình đối với các loại công trình dân dụng, công nghiệp, hệ thống điện, nước cấp sinh hoạt;

 

- Sở Giao thông vận tải có ý kiến về định mức hỗ trợ công trình và hạng mục công trình đối với các loại công trình giao thông;

 

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến về định mức hỗ trợ công trình và hạng mục công trình đối với các loại công trình thủy lợi, đê kè, bến cảng, kênh mương, hệ thống tưới tiêu, hồ đập, trạm bơm;

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường có ý kiến về định mức hỗ trợ công trình và hạng mục công trình đối với các loại công trình hệ thống xử lý nước thải, rác thải sinh hoạt;

 

- Sở Tài chính có ý kiến về định mức giá thiết bị và các loại công nghệ kèm theo công trình và hạng mục công trình.

 

Các ý kiến góp ý của Quý cơ quan vui lòng gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (thông qua Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp) trước ngày 15 tháng 02 năm 2019 để tổng hợp trình Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành, file mềm vui lòng gửi về tthtdn@angiang.gov.vn

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư rất mong các đơn vị quan tâm có ý kiến đóng góp nhằm giúp Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thành nhiệm vụ được giao.

 

Trân trọng./.

 

 

 

Tài Liệu đính kèm:Tải về

Công văn số 152/SKHĐT-HTDN ngày 28/01/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư

các tin khác

Hình Ảnh